Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ANDTS-området. Utgångspunkten är att alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i hög grad bidrar till ohälsa. Då bruk och skador kopplade till ANDTS skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen är jämlikhetsperspektivet centralt för verksamheten.

Ung tjej vid en vägArbetet inom ANDTS vägleds av Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Fotograf: Jörgen Wiklund.

Vi stödjer genomförandet av ANDT-strategin

Vi har i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin). I uppdraget ingår att verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete. Detta innebär bland annat att ansvara för en samlad verksamhetsrapportering på området och för att utveckla och förvalta de uppföljningssystem som behövs. Arbetet ska utgöra ett stöd till strategisk planering och ANDT-förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Alkoholtillsyn och alkoholprevention

Myndighetens uppdrag inom alkoholområdet är att ta fram, sammanställa och sprida kunskapsstöd för att förebygga alkoholrelaterad ohälsa. Vi utvärderar också förebyggande åtgärder på området. Vi vägleder länsstyrelserna när det gäller alkohollagens bestämmelser om alkoholservering och folkölsförsäljning och vi genomför tillsyn över näringsidkare som bedriver handel med bl.a. teknisk sprit. Vårt kunskapsstöd vänder sig till länsstyrelser, landsting, kommuner, näringsidkare, idéburna organisationer och andra aktörer. Syftet är att bidra i arbetet med att minska de sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholkonsumtion.

Narkotika och hälsofarliga varor

Myndigheten bevakar och utreder behovet av att klassificera varor som narkotika eller hälsofarlig vara och som inte utgör läkemedel. I uppdraget ingår att utöva tillsyn av verksamhetsutövare enligt lagen om hälsofarliga varor. Myndigheten tar även fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika.

Dopning

Myndighetens arbete med dopning sker utifrån ett folkhälsoperspektiv vilket bland annat innebär att följa utvecklingen och ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser. Myndigheten tillhandahåller även en vägledande förteckning över vad som anses vara dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969). Verksamheten ska bidra till det övergripande målet om ett samhälle fritt från dopning och genomföras i enlighet med regeringens samlade ANDT-strategi 2016-2020.

Myndighetens uppdrag inom tobaksområdet är att ta fram, sammanställa och sprida kunskapsstöd för att användandet av tobak och liknande produkter ska minska och därmed att tobakens skadeverkningar ska minska. Kunskapsstödet vänder sig till länsstyrelser, landsting, kommuner, näringsidkare, idéburna organisationer och andra aktörer. Det ingår också i vårt uppdrag att utvärdera förebyggande åtgärder på området. Myndigheten vägleder länsstyrelsen och bedriver tillsyn och marknadskontroll över företag som har tobaksprodukter och E-cigaretter på den svenska marknaden, i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter. Syftet med arbetet är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på tobak och liknande produkter.

Spel om pengar och spelproblem

Myndigheten genomför olika insatser för att förebygga spelproblem. I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet, driva befolkningsstudien Swelogs och verka för nationell samordning. Myndigheten ska tillsammans med länsstyrelserna stödja kommunernas och regionernas arbete om spel om pengar. Vi driver även webbplatsen spelprevention.se, där du hittar kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som berör spel om pengar och spelproblem.

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag inom ANDTS-området, bland annat medel till utvecklingsprojekt om det främjande och förebyggande arbetet.

Vårt internationella arbete

Myndigheten lämnar återkommande underlag inom ANDT-området till regeringen inför rapportering till EU, WHO och FN. Inom området narkotika är myndigheten nationell kontaktpunkt för EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Under flikarna till vänster hittar du mer information om vårt arbete inom ANDTS-området. Här finns även information om konsumtion, skadeverkningar och förebyggande arbete.

Publikationer inom ANDTS

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att de påverkbara hälsoklyftorna…

 • Checklista för spelförebyggande åtgärder

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Checklistan kan användas för att planera, genomföra och följa upp det spelförebyggande arbetet och har delats in i åtta faser. Varje fas inleds med en…

 • Öppna jämförelser folkhälsa 2019 - Faktablad

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Faktablad för kommun- och regionledning Öppna jämförelser folkhälsa 2019: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men…

 • Öppna jämförelser folkhälsa 2019

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bläddra och läs…

 • Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  I denna broschyr presenterar vi kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida)

Statistikverktyg inom ANDT

Indikatorlabbet är ett statistikverktyg för kartläggning och uppföljning inom ANDT-området. Indikatorlabbet finner du på andtuppfoljning.se

I databasen Folkhälsodata kan du söka fram ett flertal indikatorer som berör ANDT-området. Utöver det finns indikatorer inom samtliga av folkhälsopolitikens 8 målområden. 

FolkhälsoStudio är ett verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall. 

Statsbidrag inom ANDTS

För att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDTS-området så fördelar Folkhälsomyndigheten varje år statsbidrag till olika projekt och organisationer på området alkohol, narkotika, dopnings, tobak och spel (ANDTS).

Läs mer om medel att söka

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan