Tobak

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak. Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin för perioden 2011–2015.

På dessa sidor hittar du bland annat information om Folkhälsomyndighetens uppdrag i det tobaksförebyggande arbetet, förekomst av tobaksbruk och hälsorisker kopplat till tobaksbruk.

 • Uppdrag

  Folkhälsomyndigheten ska enligt instruktion verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta…

 • Utvecklingen av bruket

  Daglig rökning har minskat i Sverige och år 2018 var andelen som röker varje dag sju procent i den vuxna befolkningen. Ingen förändring har skett i daglig snusanvändning de senaste åren. Sen i början…

 • Hälsoeffekter rökning

  Rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats, efter ohälsosamma…

 • Snusbruk och hälsorisker

  Snus är en av många rökfria tobaksprodukter. Det finns också olika typer av snus. I Sverige och Skandinavien används i huvudsak så kallat svenskt eller skandinaviskt snus.

 • Förebyggande arbete

  Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att skapa en bred och enad front på internationell, nationell, regional och lokal nivå där långsiktighet, kontinuerlig finansiering och strategisk…

 • Rökfria miljöer

  Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Folkhälsomyndigheten har samlat…

 • Regler om tobaksvaror

  Det finns regler om tobaksvaror i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

 • Regler om örtprodukter för rökning

  Örtprodukter för rökning är en produkt som regleras i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

 • Ny lag om tobak och liknande produkter

  Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter…

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag gällande efterlevnaden av lagen om tobak och liknande produkter.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan