Tobak

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak. Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och f��rhindra att minderåriga börjar använda tobak.

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin för perioden 2011–2015.

På dessa sidor hittar du bland annat information om Folkhälsomyndighetens uppdrag i det tobaksförebyggande arbetet, förekomst av tobaksbruk och hälsorisker kopplat till tobaksbruk.

 • Uppdrag

  Folkhälsomyndigheten ska enligt instruktion verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta…

 • Utvecklingen av bruket

  Daglig rökning har minskat i Sverige och år 2018 var andelen som röker varje dag sju procent i den vuxna befolkningen. Ingen förändring har skett i daglig snusanvändning de senaste åren. Sen i början…

 • Hälsoeffekter rökning

  Rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats, efter ohälsosamma…

 • Snusbruk och hälsorisker

  Snus är en av många rökfria tobaksprodukter. Det finns också olika typer av snus. I Sverige och Skandinavien används i huvudsak så kallat svenskt eller skandinaviskt snus.

 • Förebyggande arbete

  Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att skapa en bred och enad front på internationell, nationell, regional och lokal nivå där långsiktighet, kontinuerlig finansiering och strategisk…

 • Regler om tobaksvaror

  Det finns regler om tobaksvaror i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

 • Regler om örtprodukter för rökning

  Örtprodukter för rökning är en produkt som regleras i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

 • Ny lag om tobak och liknande produkter

  Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter…

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag gällande efterlevnaden av lagen om tobak och liknande produkter.

 • Möten med tobaksindustrin

  Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om tobak och liknande produkter. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av lagen, exempelvis industrin…

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan