Tobak

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak. Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin för perioden 2011–2015.

På dessa sidor hittar du bland annat information om Folkhälsomyndighetens uppdrag i det tobaksförebyggande arbetet, förekomst av tobaksbruk och hälsorisker kopplat till tobaksbruk.

  • Möten med tobaksindustrin

    Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om tobak och liknande produkter. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av lagen, exempelvis industrin…

  • Tobaksfria dagen

    WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat att skydda barn och unga mot industrins manipulativa…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan