Vårt arbete med tobaks- och nikotinprodukter

Lyssna

Det övergripande målet för svensk tobaks- och nikotinpolitik är att minska all användning av tobaks- och nikotinprodukter och förhindra att minderåriga börjar använda dessa produkter.

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god och jämlik folkhälsa. Vi ska också följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Det gör vi bland annat genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

Inom området tobaks- och nikotinprodukter har myndigheten specifika uppgifter:

  • vi ansvarar för den samordnade uppföljningen av tobaks- och nikotinområdet
  • vi samordnar och lämnar underlag till regeringen inför återkommande rapportering till EU och världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller tobak
  • vi fördelar årligen medel till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande, enligt förordning (SFS 2015:456)
  • vi vägleder kommuner och länsstyrelser i deras tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
  • vi bedriver tillsyn och marknadskontroll över företag som säljer tobak och liknande produkter på den svenska marknaden, i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter
  • vi bedriver tillsyn över företag som säljer tobaksfria nikotinprodukter på den svenska marknaden enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Bild som visar Folkhälsomyndighetens olika uppdrag på tobaksområdet.

Våra olika uppdrag på tobaksområdet så som tillsynsvägledning, tar fram kunskapsstöd, produktkontroll med mera.

Regeringsuppdrag inom tobaks- och nikotinområdet

Pågående regeringsuppdrag

Det finns inga pågående uppdrag för tillfället.

Avslutade regeringsuppdrag

Externa uppdrag inom tobaks- och nikotinområdet

Avslutade externa uppdrag

Utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo