Utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo

Lyssna

Det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo startade i Västerbotten i början på 90-talet och används i dag på skolor i ett 80-tal kommuner runt om i landet. Nu har Tobaksfri duo utvärderats av Umeå universitet och Karolinska institutet för att få uppdaterad kunskap om programmets effekt.

De flesta som börjar använda tobak gör det under tonårstiden. Om man avstår från tobak under denna tid är chansen att förbli tobaksfri hela livet mycket större.

Tobaksfri duo är ett program som genomförs i skolmiljö och bygger på ett kontrakt mellan en elev och en vuxen.

Programmet Tobaksfri duo

Programmet består av sex komponenter: den tobaksfria duon (en elev och en vuxen skriver avtal om att vara tobaksfri till skolavslutningen i klass nio), elevinformation om tobak, föräldrainformation om tobak, medlemskort för deltagarna som kan kopplas till rabatter eller chans att vinna priser, årlig försäkran att kontraktet fortfarande gäller och strukturerad undervisning om tobak. Varje skola sätter samman en arbetsgrupp som genomför programmet på skolan.

Behov av ny utvärdering

Tobaksfri duo har tidigare utvärderats men för att få uppdaterad kunskap om programmets effekt och kostnader utifrån samhällets förutsättningar idag har en ny utvärdering gjorts. Denna nya utvärdering av Tobaksfri Duo, som kallats Tobakspreventivt arbete i skolan (Topas-studien), har genomförts av Umeå universitet och Karolinska institutet under åren 2017-2021. Detta på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Topas-studien, som består av tre olika studier, omfattar en klusterrandomiserad kontrollerad studie, en observationsstudie och en hälsoekonomisk utvärdering. Studien har så här långt resulterat i en slutrapport och tre vetenskapligt publicerade artiklar varav två studieprotokoll och en resultatartikel från en två-årig uppföljning.

Utöver utvärderingen av programmets effekter och kostnader, har projektet också resulterat i utbildningsmaterial och lärdomar om att bedriva och utvärdera förebyggande program i skolmiljö.

På grund av ändringar i dataskyddslagstiftningen (GDPR) och covid-19-pandemin blev bortfallet av deltagande elever högre än väntat vilket har påverkat styrkan i Topas-studiens resultat.

Nedan kan du kort läsa om varje studie. Hela slutrapporten går att läsa på Umeå universitets webbplats.

Topas - en utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo (umu.se)

Studierna

Klusterrandomiserad kontrollerad studie (RCT-studie)

Syftet med RCT-studien var att undersöka programmets effekt på ungas tobaksdebut och tobaksanvändning under högstadietiden.

Skolor rekryterades och fördelades slumpmässigt till Tobaksfri duo-programmet (T-skolor) eller till minimal intervention (U-skolor). Vid studiens start deltog 840 elever från 17 T-skolor och 936 elever från 17 U-skolor i studien.

Forskarna beskriver att en större andel av eleverna som deltagit i Tobaksfri duo programmet var rökfria i årskurs nio jämfört med elever som deltagit i en minimal intervention (enbart komponenten strukturerad undervisning).

I endast fyra av de 17 T-skolorna genomfördes programmet Tobaksfri duo i enlighet med det fullständiga programupplägget och totalt var det en större andel elever än beräknat som avbröt sin medverkan i Topas-studien. Detta medför en osäkerhet i studiens resultat som därför behöver tolkas med försiktighet.

Observationsstudien

Syftet med observationsstudien var att undersöka om införandet av programmet Tobaksfri duo hade en effekt på hela skolan (T-skolor), alltså även på elever som inte var direkt avsedda som målgrupp för interventionen. Elever i skolor med minimal intervention (U-skolor) fungerade som jämförelsegrupper tillsammans med elever från referensskolor, där ingen intervention genomfördes. Enligt studien ökade andelen elever i varje årskurs som förblev rökfria i T-skolorna, medan i U-skolorna sågs ingen väsentlig förändring. I referensskolorna sågs också en tendens till en ökning av andelen rökfria elever, framför allt i årskurs sju.

Observationsstudien bestod av tre upprepade tvärsnittsundersökningar som genomfördes med samtliga elever inskrivna i årskurs sju, åtta och nio under skolåren 2018-2019; 2019-2020; och 2020-2021 i alla T-skolor, U-skolor och referensskolor.

Även i observationsstudien behöver resultaten tolkas med försiktighet, eftersom skillnaderna mellan olika skolgrupper inte var statistiskt säkerställda.

Hälsoekonomisk utvärdering

I den hälsoekonomiska studien jämfördes T-skolor med U-skolor angående programmets kostnad per barn och dess effekt på andelen elever som aldrig rökt i slutet av årskurs nio. Den hälsoekonomiska utvärderingen bygger bland annat på effektmåttsresultat från RCT-studien. Då resultat från RCT-studien bedöms som osäkra leder det till att resultaten från den hälsoekonomiska studien, där dessa ingår, inte kan generaliseras.

Kostnaderna i den hälsoekonomiska studien avser hela skolklasser, under tre år. Enligt forskarna varierar kostnaderna mycket mellan skolorna där personaltiden var den högsta kostnaden för skolorna.