Passiv rökning (2012-2014)

Lyssna

1 mars 2012 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda och analysera passiv rökning på allmänna platser och lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska risken att utsättas för passiv rökning. I beslutet står att man ska ta särskild hänsyn till miljöer där barn vistas.

Eftersom rökning inomhus redan är reglerat i lag har uppdraget fokuserats på allmänna platser utomhus.

Åtgärdsförslag

Vid ställningstagandet till vilka platser som bör vara rökfria har myndigheten beaktat fyra kriterier; hur vanlig exponeringen är, om det finns möjlighet att där undvika exponering, om barn vistas på platsen och om allmänheten är positiv till förändringen.

Utredningen föreslår att följande miljöer utomhus bör göras rökfria i Sverige:

  • Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, museer, affärer och köpcentrum
  • Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
  • Uteserveringar
  • Lekplatser
  • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

Slutrapporten lämnades till regeringen den 15 oktober 2014.

Dokument

Slutrapport (PDF, 848 kB)

Bilaga 1: SKOP (PDF, 202 kB)

Bilaga 2: Tobaksrök utomhus – en litteraturöversikt om förekomst och spridning (PDF, 1,1 MB)

Bilaga 3: DECIDE-formulär (PDF, 622 kB)

Bilaga 4: Rökfria allmänna platser – effekten på prevalensen av rökning, allmänhetens inställningar och rökrelaterad ohälsa (PDF, 868 kB)

Bilaga 5: Internationell utblick (PDF, 727 kB)

Bilaga 6: Dokumentation av studieresa till Kanada (PDF, 730 kB)

Bilaga 7: Resultatredovisning DECIDE-panel (PDF, 145 kB)

Uppdrag, passiv rökning (PDF, 134 kB)