Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.

Inom området har myndigheten också specifika uppgifter:

  • vi ansvara för den samordnade uppföljningen av tobaksområdet
  • vi samordnar och lämnar underlag till regeringen inför återkommande rapportering till EU och världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller tobak
  • vi fördelar årligen medel till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande, enligt förordning (SFS 2015:456)
  • vi tillsynsvägleder kommuner och länsstyrelser i deras tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
  • vi bedriver tillsyn och marknadskontroll över företag som har tobak och liknande produkter på den svenska marknaden, i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter.

Bild som visar Folkhälsomyndighetens olika uppdrag på tobaksområdet.

Bildtext. Bild som visar Folkhälsomyndighetens olika uppdrag på tobaksområdet.

Regeringsuppdrag inom området Tobak och liknade produkter

Pågående regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag