Migration och hälsa

Lyssna

Folkhälsomyndighetens roll är att följa utvecklingen av folkhälsan över tid i olika grupper och att på olika sätt arbeta för minskad ojämlikhet mellan grupper. Migration – att flytta till ett annat land av olika skäl – kan påverka människors hälsa på olika sätt, och kan bland annat bidra till en ojämlik hälsa.

Migration

Med migration menar vi en process där människor flyttar från en plats till en annan. Det kan vara inom ett land (intern migration), men oftast handlar det om att bosätta sig i ett annat land. Migrationen kan vara frivillig eller påtvingad. En del människor flyttar för att de har träffat kärleken, vill studera eller vill få ett bättre arbete. Andra människor tvingas på flykt på grund av konflikter, nöd och naturkatastrofer.

Befolkningsrörelser och migration har alltid funnits. För hundra år sedan var Sverige framför allt ett utvandrarland, men mot slutet av 1900-talet blev det också ett land som människor flyttar till. Hur migration påverkar hälsan har uppmärksammats mer och mer sedan mitten av 2000-talet, både nationellt och internationellt.

Vad gör Folkhälsomyndigheten inom området migration och hälsa?

För att minska skillnaderna i hälsa mellan grupper behöver man fokusera på livsvillkoren för människor, alltså förutsättningarna för en god hälsa – och på att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Ibland kan det behövas riktade insatser för de grupper där man har identifierat ett större behov.

För att kunna uppnå det övergripande målet med folkhälsopolitiken om jämlik hälsa krävs insatser från alla delar av samhället, och på olika nivåer. När det gäller till exempel asyl- och flyktingmottagande och andra migrationsfrågor med koppling till hälsa är ansvaret fördelat på olika myndigheter, kommunala verksamheter som skolan, vuxenutbildningen och socialtjänsten, hälso- och sjukvården och organisationer i civilsamhället. Därför behöver alla de aktörerna samverka. Det är också viktigt att det finns en förståelse för hur betydelsefulla de olika bestämningsfaktorerna är för människors hälsa.

För att uppnå en mer jämlik hälsa behöver man följa utvecklingen i olika grupper, till exempel för att se om skillnaderna mellan grupper ökar eller minskar, och för att utvärdera om insatser och åtgärder har effekt.

Ett exempel på ett projekt som pågår på Folkhälsomyndigheten är JAHEE (Joint Action Health Equity Europe) – ett EU-projekt som ska minska ojämlikheten i hälsa inom hela EU. Ett av de nio delprojekten handlar om migration och hälsa. Inom ramen för det ska vi se över hur vi kan bli bättre på att följa och rapportera om folkhälsans utveckling i olika migrantgrupper.

Joint Action Health Equity Europe (jahee.iss.it)

Läs mer

Publikationer