En av de mänskliga rättigheter som värnas inom den svenska minoritetspolitiken är rätten till hälsa. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetspolitiken omfattar flera politikområden, bland annat folkhälsopolitiken, och det är därför väsentligt att nationella minoriteters hälsosituation beaktas i samtliga berörda politikområden.

Vårt arbete inom detta område utgår dels från olika regeringsuppdrag och dels från vår instruktion där det bland annat framgår att myndigheten särskilt ska analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

För närvarande arbetar Folkhälsomyndigheten med regeringsuppdraget att upprätta och utveckla långsiktiga former för dialog med respektive grupp, utifrån respektive minoritetsgrupps förutsättningar och behov, i syfte att bidra till myndighetens arbete med att följa och analysera hälsoutvecklingen för de nationella minoriteterna. Uppdraget delredovisas årligen till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Slutrapporten ska lämnas in i november 2017.

Sametinget fick i april 2015 regeringens uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om psykosocial ohälsa hos det samiska folket i Sverige och arbetet ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten samt med forskare och praktiker på området. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2016.

Relaterad läsning

Tidigare uppdrag inom området nationella minoriteter till Folkhälsomyndigheten
Om nationella minoriteter
Om minoritetsfrågor på www.minoritet.se
Om minoritetsspråk på Institutet för språk och folkminnen
Om nationella minoriteter hos Regeringskansliet
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Sametinget