Hälsa bland nationella minoriteter

Lyssna

Nationella minoriteter i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa hälsan bland de nationella minoriteterna och då inkluderas urfolket samer. Myndigheten ska bidra till jämlika förutsättningar för en god hälsa.

Vårt uppdrag

Enligt instruktionen ska vi analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur dessa fördelas efter exempelvis etnisk eller kulturell bakgrund, men också utifrån kön, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Agenda 2030 och de folkhälsopolitiska målområdena har också stark koppling till frågorna.

Folkhälsomyndigheten har även ett arbete inom ramen för minoritetspolitiken. Det utgår från det minoritetspolitiska målet och dess delområden, med särskilt fokus på delområdet diskriminering och utsatthet. Folkhälsomyndigheten ska utveckla former för att kunna följa de nationella minoriteternas hälsosituation och bidra till jämlika förutsättningar för en god hälsa.

En betydelsefull del i myndighetens arbete är att samverka och föra dialog med företrädare för de nationella minoriteterna för att uppföljning och insatser ska bli utformade på bästa möjliga sätt.

År 2021-2024 har myndigheten ett regeringsuppdrag att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska beskriva ett nuläge för de nationella minoriteternas hälsosituation samt lämna förslag på hur hälsosituationen, livsvillkoren, levnadsförhållandena och levnadsvanorna för minoritetsgrupperna ska följas upp regelbundet framöver.

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna (Regeringen.se)

Mer om nationella minoriteter och minoritetspolitiken

Rapporter

Myndigheten har i mer än tio år haft uppdrag om att utveckla metoder för att kunna följa hälsan hos de nationella minoriteterna. Myndigheten har också haft uppdrag inom ramen för Strategin för romsk inkludering. Här kan du läsa rapporter om hälsan hos minoriteterna för judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.

Rapporter om nationella minoriteter

Läs mer