Om nationella minoriteter

Lyssna

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter varav samerna också är ett urfolk. Övriga nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor.

Vem tillhör en nationell minoritet?

I Sverige har riksdagen bestämt att man för att få status som nationell minoritet ska:

  • vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen
  • ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra
  • ha en uttalad vilja att behålla sin identitet
  • ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Respektive grupp har aktivt värnat sin kultur och sitt språk så att minoritetskulturerna utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. Alla fem grupper har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Till exempel har judar har bott i landet sedan 1600-talet, och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i bl. a. det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk (Lansstyrelsen.se)

Urfolket samer

Samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige och även erkända som Sveriges urfolk sedan ett riksdagsbeslut 1977. Med urfolk menas grupper som levt på samma plats genom historien innan länder invaderats eller kolonialiserats. Samerna har historiska och geografiska rötter i det landområde som kallas för Sapmí och som består av delar i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Sametinget bevakar frågor som rör samisk kultur och liv i Sverige, men kämpar också för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas. Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt organ.

Från 1 mars 2021 gäller Lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Syftet med lagen är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och att stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Samisk folkhälsa (Sametinget.se)

Konsultation med Sametinget (Sametinget.se)

De nationella minoritetsspråken

Sedan år 2000 är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch erkända som nationella minoritetsspråk. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att utöva sin kultur och använda sitt språk.

Om Folkhälsomyndigheten på de nationella minoritetsspråken:

Information på nationella minoritetsspråk

Lär dig mer om nationella minoritetsspråk (isof.se)