Stigmatisering vid psykisk ohälsa

Lyssna

Stigmatisering av personer med olika typer av psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Men det går att förändra. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigmatiseringen en viktig del.

Vad är stigmatisering?

Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Begreppet är uppbyggt av tre relaterade komponenter; kunskaper, attityder och beteenden. Orsaken till stigmatisering sägs ofta vara bristande kunskaper om psykisk ohälsa som kan utgöra en grogrund för negativa attityder, vilka kan påverka vårt beteende. Sambandet verkar dock inte vara linjärt, vilket innebär att ökade kunskaper inte per automatik leder till förbättrade attityder eller ett bättre bemötande.

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa

Kopplingen mellan stigma och suicid

Det förekommer stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd, och sådana tillstånd ökar risken för suicid. Men kopplingen mellan stigma och suicid är mer komplex än så och innehåller flera dimensioner.

Kopplingen mellan stigma och suicid

Statistik om stigmatisering

De flesta i Sverige tror att psykisk ohälsa gör det svårare få anställning, vänner och familj, det visar resultatet av en befolkningsundersökning som Folkhälsomyndigheten har genomfört. Samtidigt svarar många att de tror att de flesta som lever med långvarig psykisk ohälsa har meningsfulla liv.

Statistik om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa och suicid

Främjande och förebyggande arbete för att minska stigmatisering

Forskning lyfter att arbetet med att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa behöver bestå av olika typer av kunskapshöjande och attitydförändrande insatser. Dessa insatser behöver riktas till olika målgrupper och ske på olika nivåer i samhället under lång tid. En enskild nationell kampanj som genomförs under en begränsad tid räcker inte.

Viktigt att tänka på vid genomförande av insatser för att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa:

  • Använd i möjligaste mån vetenskapliga insatser som syftar till att höja kunskap om psykisk hälsa, förbättra attityder och minska diskriminerande beteenden.
  • Integrera arbetet i befintliga verksamhetsstrukturer på olika nivåer.
  • Koppla insatserna till det arbete som drivs av relevanta patient-, brukar- och anhörigföreningar.
  • Involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen av insatserna och i genomförandet.

Folkhälsomyndighetens arbete för att minska stigmatisering

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja en god och jämlik psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och självmord i hela befolkningen. Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av det arbetet. Sedan 2019 har vi ett särskilt uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser för att minska stigman som är kopplade till psykisk ohälsa och suicid.

Några av de insatser som vi arbetar med är:

Arbetslivet – en viktig arena för att minska stigmatisering

Folkhälsomyndigheten stödjer regionalt arbete för att minska stigma

I regionernas folkhälsouppdrag ingår att bidra till en jämlik psykisk hälsa – att minska stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa och suicid utgör en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet. Folkhälsomyndigheten har samverkansavtal med fyra regioner; Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Region Västmanland och Region Värmland.

Regionerna har ett ansvar att minska stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid