Vi arbetar för en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Detta gör vi genom att följa utvecklingen inom området och bidra med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i alla åldersgrupper. Vi har även i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå och att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom området psykisk hälsa.

Illustration över Folkhälsomyndighetens uppdrag inom psykisk hälsa: samordning, kunskapsstöd och uppföljningFolkhälsomyndighetens roll är att verka för nationell samordning, att följa upp den psykiska hälsan och dess bestämningsfaktorer och att bidra med kunskap om hur samhället kan arbeta för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Vårt uppdrag är en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 och det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.

Samordning stärker arbetet på nationell nivå

Arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid kräver insatser från flera aktörer inom olika samhällssektorer. En viktig del av vårt uppdrag är därför att samverka med andra nationella myndigheter och intressenter, samordna det arbete som bedrivs och medverka till att skapa förutsättningar hos berörda aktörer att arbeta med frågorna.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Detta uppdrag sammanfördes 2018 med uppdraget att bygga upp och utveckla samordningen inom området psykisk hälsa. I vårt uppdrag arbetar vi för att öka samverkan mellan berörda myndigheter och andra aktörer, stödja kunskapsutveckling och utveckla uppföljningen inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Uppföljning och kunskapsstöd

En viktig del av vårt uppdrag är att följa upp och analysera utvecklingen inom området. Det gör vi genom att

  • presentera lättillgänglig statistik över psykisk hälsa och suicid
  • ta fram och sprida kunskapsstöd om främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
  • kartlägga och följa det suicidpreventiva arbetet.

Vi använder också egna undersökningar och andra datakällor, t.ex. register, till fördjupade analyser för att ta fram mer kunskap om samband och orsaker. Våra kunskapsstöd bygger på både analyser av empiriska data och sammanställningar av forskning.

Mer information om vårt arbete med att förebygga suicid finns att läsa på www.suicidprevention.se

Läs mer

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 - Fem fokusområden fem år framåt (PDF, 1,2 MB)

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

suicidprevention.se

suicidprevention.se är en webbplats där vi samlar kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer samt hitta kunskap och statistik om suicid.

Statsbidrag

sex foton på människor i olika situationer

För att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete så fördelar Folkhälsomyndigheten varje år statsbidrag till olika projekt och organisationer.

Läs mer om medel att söka

Gå till toppen av sidan