Illustration över Folkhälsomyndighetens uppdrag inom psykisk hälsa: samordning, kunskapsstöd och uppföljningFolkhälsomyndighetens roll är att verka för nationell samordning, att följa upp den psykiska hälsan och dess bestämningsfaktorer och att bidra med kunskap om hur samhället kan arbeta för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Samordning stärker arbetet på nationell nivå

Arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid kräver insatser från flera aktörer inom olika samhällssektorer. En viktig del av vårt uppdrag är därför att samverka med andra nationella myndigheter och intressenter, samordna det arbete som bedrivs och medverka till att skapa förutsättningar hos berörda aktörer att arbeta med frågorna.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Detta uppdrag sammanfördes 2018 med uppdraget att bygga upp och utveckla samordningen inom området psykisk hälsa. I vårt uppdrag arbetar vi för att öka samverkan mellan berörda myndigheter och andra aktörer, stödja kunskapsutveckling och utveckla uppföljningen inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Uppföljning och kunskapsstöd

En viktig del av vårt uppdrag är att följa upp och analysera utvecklingen inom området. Det gör vi genom att

  • presentera lättillgänglig statistik över psykisk hälsa och suicid
  • ta fram och sprida kunskapsstöd om främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
  • kartlägga och följa det suicidpreventiva arbetet.

Vi använder också egna undersökningar och andra datakällor, t.ex. register, till fördjupade analyser för att ta fram mer kunskap om samband och orsaker. Våra kunskapsstöd bygger på både analyser av empiriska data och sammanställningar av forskning.

Mer information om vårt arbete med att förebygga suicid finns att läsa på www.suicidprevention.se

Läs mer