Nationell nivå

 • I regeringens politiska prioriteringar utgör området psykisk hälsa ett verksamhetsområde inom ramen för folkhälsopolitiken respektive hälso- och sjukvårdspolitiken. Statens mål för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig. Vid regeringskansliet ansvarar socialdepartementet för folkhälsa och sjukvård och därmed frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa, ansvariga statsråd är socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg. I statens budgetproposition för 2023 (utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg) redogör regeringen för sina ekonomiska prioriteringar under kommande år på området.

  Statens budgetproposition för 2023 (regeringen.se)

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör folkhälsa och ska verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Myndigheten ska fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Verksam­heten ska stå på vetenskaplig grund. Myndigheten har i uppgift att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

  Inom ramen för uppdraget verkar myndigheten för en god och jämlik psykisk hälsa och minskat antal suicid. Myndigheten utvecklar och stödjer samhällets arbete inom området genom att bidra till ökad kunskap om vad psykisk hälsa är, vad den påverkas av och hur den kan bli bättre. I arbetet följer myndigheten utvecklingen inom området, är samlande, stödjande och pådrivande gentemot berörda aktörer i frågor om psykisk hälsa och suicidprevention, och bidrar med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa samt hur individer själva kan främja sin och andras psykiska hälsa.

  Vad gör vi och andra?

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan
 • Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruk. Socialstyrelsen ska samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom samt inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna och då ta särskild hänsyn till barns bästa. Myndigheten har bland annat ansvar för att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten med bästa tillgängliga kunskap om psykisk ohälsa. Socialstyrelsen tar fram råd och regler för dem som behandlar psykisk ohälsa och förebygger suicid. Myndigheten styr, vägleder och utvecklar vården och omsorgen genom föreskrifter, riktlinjer, kunskapsstöd och statsbidrag samt tar fram utvärderingar, statistik och analyser av vårdens och omsorgens kvalitet i hela Sverige, som visar vad som fungerar och vad som behöver förbättras. På Socialstyrelsens webbplats finns Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen ansvarar också för Kunskapsguiden . På dessa sidor presenteras kunskapsstödjande produkter, som till exempel publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer och checklistor för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (Lag om stöd och service). SBU tar bland annat reda på: Hur bra är en behandling eller insats? Hur bedöms behoven på bästa sätt? Hur ska resurser användas för att göra största möjliga nytta?

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan
 • SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation som samlar alla Sveriges kommuner och regioner. SKR stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer. Staten och SKR tecknar årligen överenskommelser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetet följs upp av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Det övergripande syftet med överenskommelserna är att de ska bidra till att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt stärka förutsättningarna för en tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård och omsorg. Därigenom ska en långsiktig utveckling av verksamheterna i regioner och kommuner inom området psykisk hälsa och suicidprevention stimuleras. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan

Regional och lokal nivå

 • Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna är huvudsakligt ansvariga för socialtjänsten inom sitt område och har därmed det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas inom kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det rör sig bl.a. om insatser på strukturell nivå, allmänt inriktade insatser samt individuellt inriktade insatser vad gäller t.ex. sociala problem, bistånd, missbruk, äldreomsorg och stöd till barn som anhöriga. Kommunerna ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs för personer som bor i vissa boendeformer och för dem som vistas i viss dagverksamhet. Kommunerna har vidare ett omfattande uppdrag inom folkhälsoområdet genom ansvaret för grundläggande och lokal samhällsservice, det vill säga merparten av de välfärdstjänster som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Hit hör förskola, skola, skolhälsovård, socialtjänst, bostäder, bibliotek, räddningstjänst och omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

  Kommuner, lista (skr.se)

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan
 • Regionerna

  Det finns 21 regioner i Sverige. Deras roll är främst att ansvara för hälso- och sjukvård, tandvård för barn och unga, kollektivtrafik och regional utveckling. Regionernas ansvar är att erbjuda hälso- och sjukvård till människor med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Vården ges inom primärvården och den psykiatriska specialistvården och regionerna ska även erbjuda rehabilitering och habilitering. Regionerna ansvarar vidare för att säkerställa att hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. De flesta regioner har kunskapscentrum med olika typer av inriktning som stöder folkhälsoarbetet, vilket även omfattar frågor om psykisk hälsa.

  Regioner, lista (skr.se)

  Uppdaterad: 2023-01-24 08:06

  Direktlänk till frågan

Övriga aktörer