Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att inrätta en ny funktion för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med den nya funktionens verksamhet är att ta fram och sprida kunskap om främjande och förebyggande faktorer i samhället och i människors vardag som påverkar den psykiska hälsan.

Under hösten 2020 förbereder och planerar vi för det framtida arbetet. Där ingår bland annat en omfattande målgruppsanalys för att undersöka allmänhetens behov och intressen när det gäller kunskap om psykisk hälsa och suicidprevention. Vi för även dialog med intressenter och andra berörda aktörer och kunskapsförmedlare inom området.

Ett långsiktigt arbete med start 1 januari 2021

Den 1 januari startar verksamheten men den kommer att utvecklas under hela 2021. Under våren 2021 fortsätter också en fördjupad analys och prioritering av målgrupper.

Inom verksamheten kommer det att finnas talespersoner som både kommer att arbeta med riktade kunskapshöjande insatser och med att svara på frågor från allmänheten och media vid behov.

Arbetet är från och med 2021 inget särskilt regeringsuppdrag utan kommer vara ett långsiktigt arbete som integreras med övrig verksamhet på myndigheten.

Läs mer

På regeringskansliets webbplats: Uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention

Vår webbplats Fokus psykisk hälsa – kunskap, tips och stöd