Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men sjukdomen och pandemin kan också få konsekvenser för vår psykiska hälsa. Det gäller inte minst de restriktioner som varit nödvändiga att införa för att minska smittspridningen och som innebär att den fysiska kontakten mellan människor begränsas.

Vad vet vi om hur befolkningens psykiska hälsa påverkas av pandemin?

Pandemin och de smittskyddsåtgärder som införts påverkar våra liv och vår vardag på flera sätt. Folkhälsomyndigheten följer befolkningens hälsa och livsvillkor under pandemin genom en rad olika projekt. Resultaten beskrivs kortfattat nedan.

De tänkbara konsekvenserna av covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna i Sverige sammanfattas i en rapport som publicerades i juni 2020. Rapporten ger en översiktlig bild av hur människors liv och hälsa kan komma att påverkas av pandemin. Till exempel kan effekter på arbetsmarknaden leda till ökad arbetslöshet. Detta kan i sin tur leda till en ökad risk för psykisk ohälsa om fler får svårt att försörja sig. Pandemin kan också förändra våra levnadsvanor. Stängda träningslokaler och hemarbete kan till exempel leda till mer stillasittande, vilket kan påverka både vår psykiska och fysiska hälsa.

Läs mer i rapporten Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan.

Många i Sverige oroar sig över pandemins konsekvenser

Resultaten från en enkätundersökning om levnadsvanor och psykisk hälsa under våren 2020 visade på en god allmän hälsa i befolkningen. Rapporten publicerades i maj och ger en bild av hur det såg ut tidigt i pandemin.

Självrapporterade psykiska besvär var vanligt, men inte vanligare än de brukar vara under normala omständigheter. De flesta uppgav också att de hade behållit sina levnadsvanor under pandemin. Samtidigt oroades många över konsekvenserna av covid-19, och särskilt äldre personer uppgav att de kände sig oroliga för att inte få vård om de skulle behöva det.

Läs mer resultat från Hälsorapports majenkät

Känner du oro för coronaviruset?

Känner du oro för din egen hälsa och livssituation, eller kanske för någon annans hälsa och liv, så finns det stöd att få. På den här sidan finns också länkar till organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Om du känner oro för det nya coronaviruset

Psykiskt välbefinnande har minskat enligt internationella studier

Det finns skäl att tro att pandemin får konsekvenser för den psykiska hälsan i befolkningen. En litteraturöversikt har sammanställts om hur pandemin hittills har påverkat den psykiska hälsan. Litteraturöversikten som publicerades i augusti 2020 innehåller inte någon svensk studie, men ger en lägesbild av forskningen inom området under pandemins första månader. Studierna är genomförda i länder i Europa, och i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Dessa länder kan sägas ha haft strängare restriktioner än Sverige.

Resultatet tyder på att det psykiska välbefinnandet har minskat under pandemin i de länder som ingår i litteraturöversikten och att psykiska besvär tycks ha ökat. Ett annat resultat är att tillförlitlig och tillräcklig information kan skydda mot psykiska besvär. Skyddar gör även coping-strategier som att distrahera sig med annat, försöka förbättra sin situation och få emotionellt stöd.

Läs mer om litteraturöversikt om hur pandemin har påverkat den psykiska hälsan.

Covid-19-pandemin och befolkningens psykiska hälsa – vad indikerar longitudinella studier?

Resultaten pekar på ett oförändrat eller minskat psykiskt välbefinnande och en ökning av psykiska besvär jämfört med före pandemin. Effekterna är generellt små. Det visar en uppföljning av vår litteraturöversikt med studier från länder i Europa och Nordamerika.

Äldre har drabbats hårdare

Folkhälsomyndigheten har även studerat situationen specifikt för personer som är 70 år och äldre, eftersom de har drabbats hårdare av pandemin och varit utsatta för strängare restriktioner. Rapporten beskriver hur många covidrelaterade sjukdoms- och dödsfall som har förhindrats genom smittskyddsåtgärderna i denna åldersgrupp, men också vilka konsekvenser åtgärderna haft för gruppens fysiska och psykiska hälsa. Rapporten publicerades i oktober 2020 och baseras på data om det epidemiologiska läget, forskningslitteraturen, resultat från svenska undersökningar och information från intervjuer med bland andra pensionärs- och invandrarorganisationer.

Resultaten visar bland annat att antalet sjukdoms- och dödsfall i covid-19 har minskat genom rekommendationen för personer som är 70 år och äldre om att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor. Samtidigt tyder mycket på att de som redan var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår psykiskt sämre. Det finns också indikationer på att det finns ett uppdämt vårdbehov avseende både psykisk och fysisk hälsa i denna grupp. Saknaden av sociala sammanhang är stor. Det digitala utanförskapet, som till exempel innebär att man inte kan delta i digitala aktiviteter, har blivit tydligare när man inte kan träffas fysiskt. Detta gäller inte minst vissa grupper av utrikesfödda.

I rapporten finns även rekommendationer om vad individer och myndigheter kan göra för att motverka negativa konsekvenser av fysisk isolering.

Läs mer i kunskapssammanställningen Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19

Vi fortsätter att följa befolkningens psykiska hälsa under pandemin

Det pågår flera studier på Folkhälsomyndigheten för att följa effekterna av covid-19-pandemin i Sverige. Ett stort projekt undersöker konsekvenser av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlikhet i hälsa. Syftet är att ta fram kunskap från svenska datakällor och internationell forskningslitteratur för att undersöka om – och i så fall hur – covid-19 och smittskyddsåtgärderna har påverkat folkhälsan och folkhälsoarbetet på både kort och lång sikt. Projektet kommer även att belysa hur den psykiska hälsan utvecklas under pandemin.

Läs mer om projektet här

Befolkningens psykiska hälsa i Sverige i samband med pandemin kommer även att undersökas i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs under februari till maj 2021.

När nya rapporter och studier om befolkningens psykiska hälsa finns tillgängliga kommer vi att publicera dem på vår webbplats. Vi kan också komma att uppdatera befintliga publikationer.

Du hittar våra publikationer här

Läs mer

Tips för dig och ditt välmående i en ovanlig tid