Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Lyssna

Staten har under 2020–2022 delat ut 200 miljoner kronor per år till regioner och kommuner för att stärka deras suicidförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska under 2020–2023 utvärdera hur dessa stimulansmedel har använts.

Vi har intervjuat forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord om den utvärdering som Karlstads universitet gör på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Bild. Victoria Lönnfjord och projektledare Johanna Gustavsson, Karlstads universitet. Fotograf: Anders Åslund.

Bilden visar ett foto av Victoria Lönnfjord och projektledare Johanna Gustavsson, Karlstads universitet.

Ni har ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten – vad är det ni ska göra?

Vi ska undersöka om, och i så fall hur, de statliga stimulansmedlen som avsatts för suicidprevention har påverkat det suicidförebyggande arbetet i Värmlands län, region och kommuner. Vi undersöker bland annat om, och i så fall hur, genomförda insatser förhåller sig till forskningen inom området. Dessutom tar vi reda på om insatserna har följts upp eller utvärderats, och om det finns sätt att i framtiden mäta effekter på individnivå.

Vi valde att undersöka just Värmland eftersom suicidtalen är höga här jämfört med andra län. En viktig aspekt blir därför också att ta reda på om skillnader i social sårbarhet för Värmlands län har beaktats i fördelningen av stimulansmedlen och utformningen av insatser.

Hur ska ni ta reda på detta?

Med hjälp av enkäter och intervjuer samlar vi in data från de inom regionen och kommunerna i Värmland som varit involverade i det suicidförebyggande arbetet. Det är till exempel personer i olika nätverk för suicidprevention och kommunala samordnare för suicidpreventivt arbete. Vi ska försöka beskriva vad som har gjorts, vilka förutsättningar som gäller och, om möjligt, vilka resultat som har uppnåtts.

Vad har ni gjort så här långt och hur har det gått?

Vi har samlat in enkätsvar och gjort flera intervjuer. Vi har också påbörjat arbetet med att analysera data, och vi kan redan nu konstatera att det insamlade materialet är intressant. Vi kan till exempel se att de flesta kommuner i länet har inlett ett suicidförebyggande arbete tack vare de statliga stimulansmedlen. Men också att kommunernas olika organisatoriska förutsättningar har påverkat deras möjligheter att arbeta suicidförebyggande.

Vad arbetar ni vidare med under 2023?

Under 2023 kommer vi att fortsätta att analysera det insamlade materialet och vid behov komplettera med ytterligare intervjuer. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att förtydliga bilden av hur fördelningen av stimulansmedlen har gått till, hur det suicidpreventiva arbetet har organiserats i länet, vilka insatser som har genomförts och om de insatser som har bedrivits med hjälp av länsgemensamma stimulansmedel har följts upp eller utvärderats. Beroende på resultaten och vilka data som finns att tillgå i olika register ska vi också försöka föreslå utfallsmått som i framtiden kan användas för att följa upp denna typ av stimulansmedel.

Under 2023 och 2024 kommer vi att stegvis redovisa processen för och resultatet av utvärderingen och tillsammans med Folkhälsomyndigheten planera hur resultaten ska spridas.