Förfrågan om intresse för att delta i expertgrupp

Lyssna

Vi söker forskare till vår expertgrupp för

”Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga”.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att

 • inhämta och sammanställa kunskap om sambanden mellan digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga (0–25 år).
 • utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ta fram åldersanpassad vägledning och rekommendationer avseende digital medieanvändning i barn och ungdomsgruppen (0–18 år).
 • sprida och kommunicera den framtagna kunskapen till barn och unga, föräldrar/vårdnadshavare samt övriga berörda verksamheter och aktörer på ett lättillgängligt och målgruppsanpassat sätt.

Uppdraget utförs av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Statens Medieråd.

Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga (regeringen.se)

Vi är i färd med att etablera en expertgrupp bestående av forskare inom området digital medieanvändnings hälsoeffekter på barn och unga. Syftet med expertgruppen är att genom kunskapsutbyte och dialog säkerställa att arbetet med kunskapssammanställningen håller hög vetenskaplig nivå, att inga viktiga perspektiv förbises samt att eventuella kunskapsluckor identifieras. Kunskapssammanställningen ska vara klar i juni 2024.

Vad innebär deltagande i expertgruppen?

 • Att vara rådgivande kring frågeställningar, referensmaterial och datakällor som rör barn och ungas digitala medieanvändning och samband med fysisk och psykisk hälsa.
 • Delta i två möten (á två timmar) under hösten 2023 och två möten under våren 2024, samt ge skriftliga inspel via epost.

Föreliggande intresseanmälan riktar sig till enskilda forskare och andra personer med forskningstillhörighet (med avlagd doktorsexamen), som är intresserade av att bidra med vetenskaplig expertis under genomförandet av första delen av regeringsuppdraget, vilket innefattar kunskapssammanställningen.

Vi välkomnar intresseanmälningar med expertis inom:

 • digital medieanvändning och dess effekter på den psykiska och fysiska hälsan, inbegripet den sexuella hälsan, samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga.
 • positiva såväl som negativa hälsoeffekter av digital medieanvändning
 • faktorer som inbegriper användning (faktisk skärmtid och eventuella undanträngningseffekter) och innehåll (hur skärmen används och åt vilken aktivitet skärmtiden ägnas)
 • hur algoritmer och interaktionsdesign kan påverka barn och ungas medieanvändning och i förlängningen deras hälsa
 • hur föräldrars/vårdnadshavares egen digitala medieanvändning påverkar barn och unga.
 • interventioner för att skapa hälsosam balans i digital medianvändning

Om du är intresserad av att bli en del av vår expertgrupp, ber vi dig att skicka in din intresseanmälan senast 230924.

Anmälan bör inkludera följande information:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter.
 • En kort sammanfattning av din bakgrund och erfarenhet inom hälsoeffekter av digital medieanvändning bland barn och unga.
 • Kort motivering till varför du är intresserad av att delta i vår expertgrupp (max ½ A4-sida), samt aktuellt CV.
 • Eventuell tidigare erfarenhet av arbete i liknande grupper eller projekt.

Skicka eventuella frågor, och din intresseanmälan till: psykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se senast 230924. Vi kommer att granska alla ansökningar noggrant och kontakta de utvalda kandidaterna för ytterligare diskussioner.