Vårt uppdrag inom hiv och STI

Lyssna

Vårt arbete inom hiv och STI inkluderar att samordna det nationella preventiva arbetet, ta fram och sprida kunskapsunderlag, hantera nationell och internationell rapportering och fördela statsbidrag enligt statsanslag 2:4. Vi följer även utvecklingen för flera sexuellt överförda infektioner. Vårt arbete utgår från den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar från 2017.

Hur arbetar vi med hiv- och STI-prevention?

Samordna arbetet

Vi samordnar det nationella förebyggande arbetet med hiv och STI. Enligt den nationella strategin ska vi samverka med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå, inom offentlig sektor och det civila samhället.

Ett samordningsforum är Organisationsforum som årligen samlar civilsamhällsorganisationer på nationell nivå som beviljats statsbidrag för hiv- och STI-prevention. Vissa år har Organisationsforum även inkluderat regionala och lokala civilsamhällsorganisationer som beviljats sådana statsbidrag. Vi samordnar även nätverket Myndighetssamverkan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hiv- och STI-prevention. Nätverket samlar myndigheter vars verksamhetsområde innefattar SRHR och arbete med hiv och STI. Myndighetssamverkan genomförs två gånger om året.

Utöver det planerar och genomför vi varje år ett antal dialogmöten och träffar med civilsamhällsorganisationer, myndigheter, regioner och andra relevanta aktörer för området hiv- och STI-prevention.

Ta fram och sprida kunskapsunderlag

Vi tar även fram kunskapsstöd och gör uppföljningar inom området hiv och STI. Bland annat stödjer och genomför vi undersökningar inom området, bearbetar, publicerar och sprider rapporter samt följer upp indikatorer.

Vi fokuserar framförallt på de målgrupper som ingår i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Strategin inkluderar exempelvis personer som lever med hiv, män som har sex med män (MSM) och personer med ursprung i högendemiska områden.

Hantera nationell och internationell rapportering

Varje år rapporterar vi resultaten av det svenska hivpreventiva arbetet till den europeiska smittskyddsenheten (ECDC). Utöver det hanterar vi statsanslag 2:4 och redovisar varje år till regeringen hur anslaget har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Fördela statsbidrag inom hiv och STI

Vi fördelar också statsbidrag till civilsamhällsorganisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention, inom ramen för statsanslag 2:4. Det fördelas till civilsamhällsorganisationer på nationell nivå vars verksamhet är inriktad mot hiv- och STI-prevention, enligt förordning 2006:93, och till regionala och lokala civilsamhällsorganisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv- och STI-prevention, enligt förordning 2018:596. Fördelningen av statsbidrag inom hiv-och STI-prevention hanteras av enheten för sexuell hälsa och hivprevention och enheten för bidrag och upphandling.

Läs mer

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (riksdagen.se)

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokal ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (riksdagen.se)