Utblick folkhälsa

Lyssna

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk eller kartläggande litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en enda sida.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Utblick folkhälsa är ett sätt att snabbare sprida redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska eller kartläggande litteraturöversikter. Folkhälsomyndigheten tolkar eller värderar inte resultaten utan återger helt enkelt bara vad den internationella forskningen har kommit fram till. Utblick folkhälsa handlar alltså inte om rekommendationer. Självklart finns referenser till originallitteraturen i varje blad.

Folkhälsa spänner över många politikområden. Det kan betyda att det i vissa blad finns forskningsresultat som relaterar till andra myndigheter eller organisationer. I sådana fall hänvisar vi till respektive myndighets eller organisations riktlinjer eller motsvarande.

Målgrupper för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer.

Publicerade blad