I Sverige har Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen) utsett 53 kommuner, med sammanlagt 68 hamnar, som har rätt att utfärda saneringsintyg efter inspektion. Vilka kommuner som får utfärda saneringsintyg för fartyg, intygets utformning, i vilka fall ett fartyg ska uppvisa ett sådant intyg och till vilken myndighet saneringsintyget ska lämnas in, finns angivet i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Det finns en handbok för utfärdande av saneringsintyg för fartyg som ett stöd för de handläggare vid kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som utfärdar intygen.

När krävs ett saneringsintyg?

Fartyg i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg som bekräftar att fartyget är fritt från smittämnen eller andra farliga ämnen. Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik och fritidsbåtar.

Intygen har en giltighetstid på sex månader och ska därefter förnyas. Befälhavaren för ett fartyg ska för Kustbevakningen eller Tullverket kunna visa upp ett saneringsintyg vid ankomst till första svenska hamn. Om befälhavaren inte kan göra det är Kustbevakningen eller Tullverket skyldiga att underrätta kommunen. Kommunen kan då göra en inspektion för att säkerställa att det på fartyget inte finns ämnen som utgör ett hot mot människors hälsa. Kommunen är, precis som andra myndigheter, skyldig att underrätta Folkhälsomyndigheten om de misstänker ett hot mot människors hälsa.

Kustbevakningen har möjlighet att ta emot hälsodeklarationer och saneringsbevis från fartyg, men huvudansvaret ligger på Tullverket, då anmälan är kopplad till de anmälningar som görs enligt Tullverkets regelverk.

Blankett för saneringsintyg

Kommunerna ska använda den officiella blanketten som kan fyllas i elektroniskt. Det finns även en svensk översättning som kan användas som stöd.

Blankett för saneringsintyg för fartyg, B25155 (PDF, 280 kB)

Översättning av intyget, att använda som stöd (PDF, 151 kB)

Läs mer

WHO: Ship sanitation certificates

EU Healthy Gateways