Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars, mers och covid-19

Lyssna

Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande utseende i elektronmikroskop, därav namnet. Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar oftast vanlig förkylning. Varianterna sars, mers och covid-19 kan orsaka betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

Covid-19

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Utbrottet pågår fortfarande. WHO klassade det som en pandemi den 11 mars 2020.

Viruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar.

Sars

År 2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes sars (severe acute respiratory syndrome). Utbrottet orsakade runt 8 000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukvårdspersonal. Smittan uppträde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter. Sannolikt låg uppstramning av vårdhygienåtgärder, ett kraftfullt internationellt smittskyddsarbete och virusets relativt låga smittsamhet bakom att smittspridningen upphörde. Sedan dess har inget nytt fall av samhällssmitta registrerats.

Mers

År 2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämns mers-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) och sjukdomen benämns mers. Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd. Även här tror man att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta då även detta virus, likt sars liknar virus som finns hos fladdermus. Man har även funnit att smitta kan förekomma hos dromedarer och detta anses vara den troliga smittkällan även om det inte är helt klarlagt. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga.

Vad orsakar infektion med coronavirus och hur sprids den?

Coronavirus indelas i minst tre subgrupper, alfa, beta, och gamma. De sju virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör grupperna alfa och beta. Förutom för sars är inte spridningsvägarna helt klarlagda, men i huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar.

De flesta blir sannolikt infekterade av coronavirusen som orsakar vanlig förkylning någon gång i livet och man kan insjukna flera gånger.

Symtom och komplikationer

Coronavirus som infekterar människa orsakar i de flesta fall milda förkylningssymtom, hosta, halsont och feber. Vid sars, mers och covid-19 kan allvarligare sjukdom uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar kan löpa större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. För covid-19 är det framförallt hög ålder som identifierats som avgörande riskfaktor.

Diagnostik och behandling

Molekylärbiologisk detektion av virusets arvsmassa eller förekomst av antikroppar i blod. Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling. Specifik behandling saknas.

Förebyggande åtgärder

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Vanliga coronavirus är inte anmälningspliktiga, men sars betraktas som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig. Infektion med mers-coronavirus är också anmälnings och smittspårningspliktig. Covid-19 är enbart begränsat anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Särskilda rekommendationer finns för hantering av patienter med dessa sjukdomar.