Sjukdomsinformation om kikhosta

Lyssna

Annan benämning: Pertussis.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Kikhosta är en vanlig och smittsam sjukdom över hela världen. Både barn och vuxna kan bli sjuka. Sjukdomen är allvarligast för spädbarn. I Sverige, liksom i de flesta länder, ingår kikhosta i barnvaccinationsprogrammet, och erbjuds alla barn kostnadsfritt. Vaccinationsskyddet behöver fyllas på fler gånger under uppväxten.

I många låginkomstländer bidrar kikhosta till en hög barnadödlighet.

Vad orsakar kikhosta och hur sprids sjukdomen?

Kikhosta orsakas av bakterien bordetella pertussis. Bakterien fäster och växer på vävnad i luftvägarna och utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen. Smittämnet finns i luftvägarna hos den som är sjuk och sprids som droppsmitta vid hostattacker. Smittsamheten är mycket hög.

Inkubationstiden är oftast en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor.

Immunitet genom vaccination och genomgången sjukdom

Immuniteten efter vaccination är cirka sex till sju år. Immuniteten efter genomgången infektion är cirka 15 år.

Kikhosta finns därför främst bland vuxna och ovaccinerade unga i Sverige. Eftersom immuniteten inte är livslång kan man få sjukdomen även i vuxen ålder och på så vis kan vuxna smitta ovaccinerade barn.

Symtom och komplikationer

Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar sedan och kommer attackvis och blir efterhand allt intensivare.

Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar eller kräks upp slem. I första hand spädbarn kan i anslutning till attackerna bli medvetslösa på grund av syrebrist. De brukar återfå medvetandet inom några sekunder. Så småningom klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara överstånden efter sammanlagt cirka sex veckor. Hos vuxna visar sig kikhosta oftast som långvarig hosta.

Om man insjuknar trots vaccination blir sjukdomen oftast lindrigare för barn och vuxna barn som vaccinerats mot sjukdomen.

Sjukdomen kompliceras ibland av lunginflammation som beror på infektion med någon annan bakterie. Dödligheten i Sverige har under de senaste decennierna varit låg tack vare att många barn vaccinerats. Mellan 1996 och 2014 avled 12 barn som insjuknat i kikhosta.

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs genom påvisande av kikhostebakterie i luftvägsprov. Bakterien kan även påvisas genom odling.

Spädbarn med kikhosta bör observeras på sjukhus under den värsta kikningsperioden och vid behov få andningsunderstöd.

Om antibiotika sätts in under den första veckan av kikhosteperioden kan sjukdomsförloppet lindras och smittsamheten minskas. Antibiotika är verkningslöst ur behandlingssynpunkt om den smittade redan fått kikningar, men rekommenderas ändå för att minska risken för smitta i familjer med spädbarn.

Förebyggande åtgärder

Alla spädbarn erbjuds sedan 1996 vaccination vid tre, fem och tolv månaders ålder, med påfyllnadsdos vid 5 års och 14-16 års ålder (barn födda från 2002).

Vaccinationen ges i ett kombinationsvaccin med vaccin mot andra sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Från augusti 2022 rekommenderas vaccination mot kikhosta under graviditet för att ge ett skydd till barnet från födseln. Vaccinationen till gravida ges i form av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Spädbarn som utsatts för kikhosta bör ges antibiotika i förebyggande syfte. Äldre barn med småsyskon under ett år som får kikhosta bör behandlas med antibiotika för att minska smittspridningsrisken.

Mellan åren 1979 och 1996 vaccinerades inte barn i Sverige mot kikhosta. Det beror på att det vaccin som användes då (helcellsvaccin) över tid visade en försämrat skydd.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt kikhosta är det särskilt viktigt med information till familjer där det finns spädbarn.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer