Vaccination mot kikhosta

Lyssna

Kikhosta är en väldigt smittsam luftvägsinfektion som ger en långvarig och besvärlig hosta. För de yngsta spädbarnen kan kikhosta vara en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom. Vaccination har minskat förekomsten av kikhosta kraftigt men sjukdomen förekommer fortfarande.

Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Efter någon eller några veckor uppträder de karakteristiska kikningarna. I anslutning till hostattackerna kan barnet få svårt att andas. Hostattackerna avslutas ofta med kräkningar. Det är framför allt spädbarn som riskerar att bli allvarligt sjuka i kikhosta. Vuxna som får sjukdomen har ofta långvarig hosta men utan kikningar.

Kikhosta i Sverige

Innan kikhostevaccin togs in i det svenska barnvaccinationsprogrammet på 1950-talet var kikhosta en vanlig barnsjukdom. Sjukdomen cirkulerade med toppar vart tredje till femte år och 5 000 till 20 000 fall rapporterades per år.

Efter införandet av kikhostevaccin minskade antalet sjukdomsfall till färre än 1 000 fall per år i början av 1970-talet. Under 1979 avbröts vaccinationerna på grund av det dåvarande vaccinets försämrade skyddseffekt och misstänkta allvarliga biverkningar. Under de följande åren blev kikhosta en vanlig sjukdom igen. 1981-83 sjukhusvårdades 2 300 barn, varav hälften var under ett år, fyra procent drabbades av neurologiska komplikationer och 14 procent hade lunginflammation. Studier gjorda på 1980-talet visade att 60 procent av ovaccinerade svenska barn hade haft kikhosta före tio års ålder.

Kikhostevaccin återintroducerades i vaccinationsprogrammet 1996. En ny sorts kikhostevaccin (acellulärt vaccin) hade då utvecklats och testats i stora studier, bland annat i Sverige. Antalet fall sjönk därefter snabbt. Bland spädbarn minskade incidensen från 600-800 fall per 100 000 barn till 100 fall per 100 000 barn år 2006 och fortsatte att minska ytterligare de följande åren. Under 2009-2013 rapporterades färre än 300 fall av kikhosta årligen. Sjukdomsförekomsten har dock fortfarande varit högst bland spädbarn och det är framför allt barn under sex månader som drabbas.

Under 2014 ökade antalet insjuknade kraftigt jämfört med de föregående åren och över 700 fall rapporterades. Två spädbarn avled i kikhosta. Totalt har 12 dödsfall inträffat mellan 1996-2014.

Figur. Rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2023.

Graf över utvecklingen av kikhosta i Sverige mellan 1940–2023. Information finns i texten.

Se aktuell statistik över antal fall av kikhosta i Sverige: Sjukdomsstatistik för kikhosta

Vaccin

Vaccination mot kikhosta ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 1950-talet. Sedan 2022 rekommenderas vaccination under graviditet för att erbjuda ett skydd för de yngsta barnen, som är för unga för vaccination. Då den gravida vaccineras bildas antikroppar mot kikhosta som ger barnet skydd mot kikhosta under barnets första levnadsmånader.

Vaccin mot kikhosta finns i följande kombinationsvacciner:

 • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B
 • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio (både barnvaccin och boostervaccin med reducerat antigeninnehåll)
 • Difteri-stelkramp-kikhosta (boostervaccin med reducerat antigeninnehåll)

Enbart kikhostevaccin finns för närvarande inte.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccination rekommenderas under varje graviditet:

 • efter graviditetsvecka 16. Vaccinet skall ges i god tid före beräknad förlossning.

Vaccinationen ges i form av kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ges vid följande åldrar:

 • vid 3 månader, 5 månader och vid 12 månader
 • vid 5 år
 • i årskurs 8-9

I det nuvarande vaccinationsprogrammet för barn ges vaccin mot kikhosta tillsammans med de andra vaccinationer som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9 ges tillsammans med vaccin mot difteri och stelkramp (vid 5 års ålder i kombination med poliovaccin). Barn födda till och med 2001 följde tidigare vaccinationsprogram och fick sin fjärde vaccination i 10-årsåldern.

Vem ska inte vaccineras?

Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet (gäller även eventuella tillsatser eller spårämnen).

Ett medicinskt ställningstagande ska göras om andra allvarliga reaktioner inträffat inom 48 timmar efter en tidigare dos.

Skyddseffekt

Vaccinet ger gott skydd mot kikhosta. Tre vaccindoser skyddar 80-85 procent mot sjukdomen. Skyddet är dock inte långvarigt och effekten börjar avta gradvis efter cirka 5 år. Därför rekommenderas påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9.

Skyddseffekten för spädbarn av vaccination av modern under graviditet är 80 procent vid 0–2 månaders ålder och cirka 50 procent vid 0–6 månaders ålder. För att åstadkomma denna skyddsnivå krävs vaccination vid aktuell graviditet. Vaccination rekommenderas därför vid varje graviditet oavsett tidsintervall från tidigare påfyllnadsdoser.

Biverkningar

Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. I allmänhet är sådana reaktioner lindriga och tolereras väl. Det är mindre vanligt med kvarvarande eller större rodnad och svullnad. Feber som överstiger 39° eller håller i sig flera dagar är sällsynt, liksom nässelutslag eller allergiska reaktioner.

Hypotonisk-hyporesponsiv episod (HHE) är en mycket ovanlig övergående reaktion som kan uppträda inom 48 timmar efter vaccination hos barn. Detta kan förekomma efter vaccination mot kikhosta.

Stora studier har undersökt vaccination av gravida i flera länder och vaccination bedöms vara säkert för både fostret och den gravida. Skyddet mot kikhosta för spädbarnet överväger vida eventuella biverkningar, nämnda ovan, hos modern.

På senare år har man uppmärksammat sent uppdykande och sedan kvarstående och kliande knutor på vaccinationsstället hos småbarn.

Observera att de vaccin som används mot kikhosta i dag också innehåller andra vacciner. Det betyder att den redovisade frekvensen av biverkningar är den sammanlagda frekvensen för vacciner som ingår i kombinationen.

Läs mer

Publikation

 • Skydda ditt barn mot kikhosta (affisch)

  Publicerad:

  Affischen samt bilden för skärm (väntrums-TV) riktar sig till gravida och föräldrar, särskilt spädbarnsföräldrar, och kan användas på vårdcentraler och i andra vårdsammanhang.