Så smittar covid-19

Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Dessa droppar kan variera i storlek, där vissa snabbt faller ned på marken medan mindre droppar rör sig längre i luften. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

Även om covid-19 inte räknas till de så kallade luftburna smittorna, där partiklar hänger kvar i luften under lång tid och där smittan kan färdas långa sträckor, kan det i vissa situationer finnas risk för smittspridning trots att man håller avstånd. En sådan situation kan vara vistelse med andra personer i trånga utrymmen med bristande ventilation.

Det finns samtidigt en risk att smitta sprids genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har annat än en liten roll i den pågående pandemin.

Att undvika smitta

Genom att vara noga med att hålla avstånd till andra människor samt stanna hemma när vid symtom på covid-19 kan alla bidra till att minska risken för smittspridning. Hosta och nys i armvecket och undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun) samt tvätta händerna eller använd handdesinfektion.

Smitta från asymtomatiska personer med covid-19

Det finns ett flertal rapporter som undersökt andelen asymtomatiska personer med covid-19. Det är stor variation på antalet asymtomatiska personer i de olika studierna och det är svårt att jämföra studierna då de skiljer sig åt i till exempel analysmetoder, den studerade gruppen, vad som räknas som symtom vid covid-19 och hur länge man följt gruppen för att se vilka som sedan utvecklar symtom.

Det finns ett flertal rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer samt studier som analyserat hur mycket virus personer med symtom har jämfört med de utan symtom. Det finns få studier som beskriver hur smittsam en asymtomatisk person är och till vilken del den bidrar till smittspridningen i samhället. Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittsamheten är som högst under den tidiga symtomatiska perioden då man utöver höga virusnivåer också har symtom så som hosta och snuva som ökar risken med att sprida droppar till omgivningen.

Det är därför viktigt att man även vid milda symtom isolerar sig från andra och att om man varit i nära kontakt med någon som har konstaterats ha covid-19 följer de förhållningsregler man får.

Smittspridning av covid-19 vid sexuella relationer

Enligt våra allmänna råd ska man hålla avstånd till andra människor för att minska risken för smittspridning av covid-19. Det gäller särskilt utanför den närmaste kretsen. Närhet, intimitet och sex främjar välbefinnandet och den allmänna hälsan. I fasta relationer, där personer ändå träffas och är nära varandra, är sex inget hinder om du och din, eller dina, partner inte är smittad med eller visar symptom som skulle kunna vara covid-19. Dejting och tillfälliga sexuella relationer med nya partner utgör däremot en risk för att bli smittad eller smitta andra.