Information om en personuppgiftsincident i det nationella vaccinationsregistret

Lyssna

Folkhälsomyndigheten hanterar just nu ett ärende där bland annat personuppgifter om vaccinationer mot covid-19 kan ha röjts i juli 2022. Det handlar om personuppgifter från Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister, dit regionerna rapporterar in givna vaccinationer.

Det är Folkhälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter i det nationella vaccinationsregistret.

Folkhälsomyndigheten hanterar händelsen som en personuppgiftsincident.

Kort beskrivning av händelseförloppet

Folkhälsomyndigheten blev den 8 juli 2022 uppmärksammade på att uppgifter om barns vaccinationer mot covid-19 var publicerade på en webbplats. Den 11 juli 2022 uppstod en misstanke om att uppgifterna kom från myndighetens nationella vaccinationsregister. Med anledning av det inträffade vidtog Folkhälsomyndigheten ett antal åtgärder, inklusive en polisanmälan och en anmälan om en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Åtal har nu väckts mot en misstänkt gärningsperson. Den person som åtalas var anlitad som it-konsult av Folkhälsomyndigheten, via ett konsultbolag. Enligt åtalet har konsulten uppsåtligen röjt personuppgifter som konsulten, i sin roll hos Folkhälsomyndigheten, var skyldig att hemlighålla.

Efter att ha tagit del av utredningar av händelseförloppet bedömer myndigheten att det finns en risk att hela det nationella vaccinationsregistret kan ha röjts. Röjande innebär ur ett dataskyddsperspektiv att det finns en risk att uppgifterna har kopierats och flyttats till en plats där de är utom myndighetens kontroll. Det krävs inte att någon faktiskt har tagit del av, läst eller delat uppgifterna vidare för att de ska anses vara röjda.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att uppgifterna har spridits vidare, men detta kan inte heller uteslutas.

Du kan läsa mer om det nationella vaccinationsregistret här:

Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

Vi bekräftar att de uppgifter som kan omfattas av röjandet är:

  • personnummer
  • vilken vaccindos som getts
  • datum för vaccinationen
  • produkt (vilket vaccin som har getts och det så kallade batchnumret)
  • region och län där vaccinationen utförts
  • vårdcentral eller motsvarande
  • e-postadress till kontakt på regionen.

Vad händer nu?

Polisutredningen är nu slutförd och Åklagarmyndigheten har väckt åtal mot en misstänkt gärningsperson. Rättegången är planerad att påbörjas mot slutet av april 2024.

Folkhälsomyndigheten beklagar det inträffade och de konsekvenser detta kan innebära för enskilda personer.

Hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter

Du kan läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats hur myndigheten behandlar personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd över hur Folkhälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Folkhälsomyndighetens dataskyddsombud når du via e-postadress:

dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se