Information till den vaccinerade om det nationella vaccinationsregistret

Lyssna

Till vården för att informera till de som vaccineras.

Det nationella vaccinationsregistret

Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska vårdgivare rapportera alla vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vaccinationer inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper - gäller endast pneumokocker - (från den 1 december 2022) samt covid-19-vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret.

Detta gäller de barnvaccinationer som har getts i Sverige från den 1 januari 2013 samt covid-19-vaccinationer från den 1 januari 2021 och, från den 1 december 2022, vaccinationer mot pneumokocker givna inom det särskilda programmet för riskgrupper. Vaccinationerna registreras sedan i det nationella vaccinationsregistret och Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig.

Syftet med det nationella vaccinationsregistret är att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer. Sverige får därmed ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt och eventuella biverkningar.

I registret finns flera uppgifter:

  • datum för vaccinationen
  • den vaccinerades personeller
  • samordningsnummer
  • vaccinets namn och satsnummer
  • vårdgivarens namn
  • den vaccinerades folkbokföringsort

Du har rätt att begära ut de uppgifter som Folkhälsomyndigheten har registrerat om dig eller ditt barn, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Om några uppgifter är felaktiga eller missvisande ska du också få dem rättade.

Uppgifterna i registret skyddas av absolut sekretess enligt 24 kap 8 § Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400) och får inte lämnas ut. Undantaget är uppgifter som behövs för forskning och uppgifter som inte avslöjar enskilda personers identitet. Registret är skilt från Folkhälsomyndighetens övriga verksamhet och det är bara några få personer som har tillgång till det. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett sätt som följer bestämmelserna. Om Folkhälsomyndigheten bryter mot dessa bestämmelser kan du ha rätt till skadestånd.

De registrerade uppgifterna finns kvar i det nationella vaccinationsregistret för all framtid (enligt Arkivlag 1990:782) för att det ska gå att göra uppföljningar under längre tidsperioder.

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. (riksdagen.se)

Kontaktuppgifter

supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

registrator@folkhalsomyndigheten.se

dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se