Europeisk HALT- mätning

Lyssna

Svenska HALT är en del av den Europeiska HALT-mätningen. Det innebär att vissa år utökas den nationella mätningen med extra frågor. Områdena presenteras nedan.

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har byggt upp och koordinerar HALT-mätningar i Europa. Vissa år arrangeras HALT-mätning i hela Europa och koordineras av ECDC. Folkhälsomyndigheten rapporterar då vidare aggregerade och avidentifierade resultat från Svenska HALT till ECDC. I den europiska mätningen efterfrågas information om organisatoriska och strukturella förutsättningar på särskilda boenden samt resultat från mikrobiologisk provtagning och, för vissa bakteriearter, information om deras antibiotikakänslighet.

Frågorna berör följande områden

  • Tillgänglighet sjuksköterska
  • Antalet heltidsanställningar av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor
  • Om det finns skrivna rutiner för basala hygienrutiner, handläggning av resistenta bakterier och kateteranvändning
  • Metod, utbildning och förutsättningar för handhygien samt om observationsmätning av följsamhet till rutiner genomförs
  • Övervakning av VRI och hantering av utbrott
  • Utbildningsinsatser i smittskydd och vårdhygien för personal
  • Tillgänglighet till vårdhygienisk expertis
  • Tillgång till journaler hos olika personalgrupper
  • Mikrobiologisk provtagning
  • Antibiotikaresistens

Fullständiga frågor finns i metodbeskrivningen för Svenska HALT (PDF, 1,5 MB)

Resultat

ECDC: Point prevalence survey reports: European long-term care facilities

Läs mer

ECDC: Healthcare-associated infections in long-term care facilities