Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har byggt upp och koordinerar HALT-mätningar i Europa. Vissa år arrangeras HALT-mätning i hela Europa och koordineras av ECDC. Folkhälsomyndigheten rapporterar då vidare aggregerade och avidentifierade resultat från Svenska HALT till ECDC. I den europiska mätningen efterfrågas information om organisatoriska och strukturella förutsättningar på särskilda boenden samt resultat från mikrobiologisk provtagning och, för vissa bakteriearter, information om deras antibiotikakänslighet.

Frågorna berör följande områden

  • Tillgänglighet sjuksköterska
  • Antalet heltidsanställningar av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor
  • Om det finns skrivna rutiner för basala hygienrutiner, handläggning av resistenta bakterier och kateteranvändning
  • Metod, utbildning och förutsättningar för handhygien samt om observationsmätning av följsamhet till rutiner genomförs
  • Övervakning av VRI och hantering av utbrott
  • Utbildningsinsatser i smittskydd och vårdhygien för personal
  • Tillgänglighet till vårdhygienisk expertis
  • Tillgång till journaler hos olika personalgrupper
  • Mikrobiologisk provtagning
  • Antibiotikaresistens

Fullständiga frågor hittar du i metodbeskrivningen för Svenska HALT (PDF, 1,5 MB)

Resultat

Här hittar du resultat från de europeiska mätningarna

Läs mer

På ECDCs hemsida hittas mer information om europeiska HALT (https://www.ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections-long-term-care-facilities)