Rapport om rörelse- och resemått

Lyssna

Här finns ett urval av mått på rörelse och resande i olika delar av Sverige och Norden. Om inget annat anges visas dagliga data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar.

Sammanfattning för vecka 3, 2023

  1. Decemberledigheterna innebar en förväntad och kraftig minskning i resande i Sverige, i övrigt är resandet i linje med tidigare under hösten med cirka 5 till 15 procentenheter färre resor än samma period innan pandemin. Regionalt uppvisar under decemberledigheterna Stockholm periodvis ett resande i nivå med hur man reste innan pandemin. Denna trend ter sig dock avta efter julhelgen.
  2. Även arbetsresor minskande kraftigt över decemberledigheterna, och ser ut att återgå till tidigare nivå under hösten med cirka 5 procentenheter färre resor än innan pandemin, sett till samtliga regioner.
  3. Nyttjande av kollektivtrafik i Stockholm minskar redan under början av december, för att kraftigt minska över decemberledigheterna. Tidigare snitt visade resande 25 till 30 procentenheter lägre än samma period innan pandemin.

Denna rapport innehåller fullständig data för vecka 3.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer. Folkhälsomyndigheten använder i huvudsak kommun- och regionnivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Olika mått speglar olika typer av resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd. Figurerna ovan visar alla restyper i Sverige under 2019–2020 samt 2020–2023.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridningen. Ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar och anpassningar.

Figur 1a. Resor per invånare, alla restyper från och med den 1 mars 2020 till och med vecka 3, 2023. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt från 2020 till innestående vecka.

Figur 1b. Resor per invånare, senaste 3 månaderna. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över alla restyper i Sverige som jämför perioden fram till tre månader inför innestående datum med motsvarande månader perioden 2019-2020.

Figur 1c. Relativ förändring i resor per invånare, senaste 3 månaderna. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över alla restyper i Sverige som jämför den relativa förändringen över perioden tre månader fram till datum för innestående rapport med resande under normalår: 2019-2020.

Resande i regionerna

Figur 2. Samtliga resor inom och mellan kommuner. Dagliga resor från och med den 1 oktober 2020 till och med vecka 3, 2023. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över alla restyper i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Absoluta mått överskattar resande i högbefolkade områden med fler telefonmaster. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baslinje är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Figur 3. Resor mellan kommuner per invånare från och med den 1 oktober 2020 till och med vecka 3, 2023. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över relativ minskning i resande mellan kommuner i olika regioner av Sverige mellan mars 2020 till innestående vecka för rapporten.

Resor mellan kommuner har under delar av pandemin i större utsträckning speglat avrådd aktivitet, såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, icke-avrådd aktivitet. Måttet täcker inte aktivitet inom ~500 meter från hemmet.

Jobba hemifrån-analys

Resor dagtid till en plats där man spenderar minst två timmar stationärt. (Se i figur 4, figur 5 och figur 6 för specifik definition).

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person från och med den 1 mars 2020 till och med vecka 3, 2023. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över arbetsresor i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper i Norden, från och med vecka 5, 2020 till och med vecka 3, 2023. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över alla restyper som jämför Nordiska länder mellan vecka 5 2020 till innestående vecka för rapporten.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Figur 6. Resande i kollektivtrafiken, från och med den 1 mars 2020 till och med vecka 52, 2022. Uppdaterad 2023-02-06.

Graf över resande med tunnelbana och pendeltåg i Stockholm från januari 2019 till innestående vecka för rapporten.

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och ePrivacy-direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Om Jobba hemifrån-analysen

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som indikerar kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24, 2020 för samtliga länder samt veckorna 41, 2020 och 3, 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Data från Telia för den 5 maj 2020 exkluderas på grund av dataavvikelse.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan de första rapporterna, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.