Resultat för befolkningens acceptans för vaccination mot covid-19

Lyssna

Här presenteras resultat från olika undersökningar där Folkhälsomyndigheten följt befolkningens inställning till vaccination mot covid-19. Bland annat redovisas faktorer som påverkar människors inställning till vaccination samt vilka praktiska förutsättningar som upplevs underlätta eller försvåra för vaccination.

Resultat från undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19

I månadsskiftet augusti-september 2022 genomfördes en enkätundersökning bland individer 18 år och äldre. Undersökningen fokuserade på hur deltagarna ställde sig till vaccination mot covid-19 under hösten.

Hälsorapport – en befolkningsundersökning

Folkhälsomyndigheten har under våren och början av sommaren 2021 undersökt inställningen till vaccination mot covid-19. Undersökningen har gjorts som en webbenkät genom Hälsorapport, en löpande webbpanel som drivs av myndigheten. Urvalet av deltagare till panelen är representativt för befolkningen när det gäller ålder, region och kön.

Undersökning bland invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination – Invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern presenteras resultat från en undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern. Undersökningen genomfördes under augusti och september 2021. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om vaccinationsviljan och om upplevda faktorer som främjar och hindrar möjligheten till vaccination mot covid-19.

Undersökning bland invånare i Sverige födda utanför EU/EES och Storbritannien

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination – Invånare i Sverige födda utanför EU/EES och Storbritannien presenterar vi resultat från en enkätundersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien. Undersökningen genomfördes under våren 2021 från mitten av april till mitten av maj, för att öka kunskapen om hinder och möjligheter för vaccination när det gäller personer som är födda utanför Europa.

Rapporter

Resultat