Substanser under utredning (yttranden)

Lyssna

Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen) syftar till att förebygga att människor brukar vissa hälsofarliga substanser. Enligt § 13 ska Folkhälsomyndigheten, efter begäran av åklagare, yttra sig om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att en beslagtagen substans ska förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Yttranden enligt lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen)

Läkemedelsverket har också till uppgift att yttra sig enligt 13 § Förstörandelagen:

Vill du veta mer om förstörandelagen och processen, se information från åklagarmyndigheten:

Kontakt

Skicka e-post för begäran om yttrande samt beslut om förstörande:

Skicka e-post för övriga frågor om nya psykoaktiva substanser:

Substanser under utredning

Substanser utreds även utan ett föregående yttrande och tillförs listan kontinuerligt.

Substanser på listan är under utredning inför framställan om klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara.

Saknar du en substans i listan?

Saknar du en substans i listan kan den nyligen vara reglerad antingen som narkotika eller viss hälsofarlig vara och då hittar du substansen genom någon av förordningslänkarna:

Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika framgår vad som är nationellt klassificerad narkotika, och vad som är narkotika enligt internationella överenskommelser.

Folkhälsomyndigheten sammanställer klassificeringsunderlag och gör framställan om klassificering av en substans som narkotika eller hälsofarlig vara till regeringen. Datum för framställan finns under rubriken ”anmärkning”. För ytterligare information kring processen efter att framställan till regeringen är gjord hänvisas till Socialdepartementet.

Socialdepartementet (regeringen.se)

Tabell: Substanser under utredning. För att sortera tabellens data på stigande, eller sjunkande, ordning klickar du respektive rubrik.
Trivialnamn Kemiskt namn Aktuellt yttrande Anmärkning Grupp
1-PEA 1-fenyletylamin Tills 2012/800 (PDF, 56 kB) Fenetyl-
aminer
1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 00159-2015-1.1.3 (PDF, 110 kB) Katinoner
2-bromo-4,5-dimetoxifenetylamin 2-bromo-4,5-dimetoxifenetylamin 02790-2019 (PDF, 32 kB) Fenetyl-
aminer
2C-B-aminorex 2-amino-5-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-2-oxazolin 02514-2019 (PDF, 22 kB) Övriga
2-EAPB 2-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran 5333/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Arylalkyl-
aminer
2-fluoro-deskloro-N-etylnorketamin,2-fluoro-2-oxo-PCE 2-(etylamino)-2-(2-fluorofenyl)cyklohexan-1-on 01936-2022  (PDF, 336 kB) Arylcyklo-hexylaminer
2-MAPB 2-(N-metyl-2-aminopropyl)-1-bensofuran 5332/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Arylalkyl-
aminer
2-metoxiamfetamin 1-(2-metoxifenyl)propan-2-amin 4186/2014-1.1.3 (PDF, 110 kB) Fenetyl-
aminer
2-PEA 1-fenyletan-2-amin Tills 2012/372 (PDF, 20 kB) Fenetyl-
aminer
3-metylmetamfetamin (3-MMA, 3-Me-MA) N-metyl-1-(3-metylfenyl)propan-2-amin 00150-2022 (PDF, 336 kB) Fenetylaminer
3-metyl-N-propylkatinon (3-MPC) 2-(propylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on 03941-2022 (PDF, 332 kB) Katinoner
3,4-dikloro-N,N-
cyklohexylmetylmetkatinon
2-(cyklohexylmetylamino)-1-(3,4-diklorofenyl)propan-1-on 00581-2018 (PDF, 26 kB) Katinoner
3,4-metylendioxi-N-tert-butylkatinon 3,4-metylendioxi-N-tert-butylkatinon 04922-2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Katinoner
3,6-DMPM 3,6-dimetyl-2-fenylmorfolin 00576-2016 (PDF, 25 kB) Övriga
3C-P 1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenyl)propan-2-amin 02699-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Fenetyl-
aminer
3F-N-etylnorhexedron 2-(etylamino)-1-(3-fluorofenyl)hexan-1-on 00326-2021-1.1.3.1 (PDF, 149 kB) Katinoner
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin 03671-20153 (PDF, 25 kB) Arylcyklo-hexylaminer
3-fluoro-N-etylbufedron (3F-NEB) 2-(etylamino)-1-(3-fluorofenyl)butan-1-on 03685-2021 (PDF, 147 kB) Framställan till regeringen 2024-05-03 Katinoner
3-klorofenmetrazin 2-(3-klorofenyl)-3-metylmorfolin 02755-2022 (PDF, 335 kB) Övriga
4´-bromo-4-metylaminorex 2-amino-5-(4-bromofenyl)-4-metyl-2-oxazolin 03574-2022 (PDF, 326 kB) Övriga
4F-3-metyl-alfa-PHP 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on 02750-2021 (PDF, 333 kB) Framställan till regeringen 2024-05-03 Katinoner
4F-MBZP 1-(4-fluorobensyl)-4-metylpiperazin 03311-2023 (PDF, 142 kB) Piperaziner
4-HO-EPT 4-hydroxi-N-etyl-N-propyltryptamin 01171-2021-1.1.3.1 (PDF, 149 kB) Indolalkylaminer
4-HO-McPT 3-(2-[cyklopropyl(metyl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol 01574-2021 (PDF, 148 kB) Indolalkylaminer
4´-kloro-4-metylaminorex 2-amino-5-(4-klorofenyl)-4-metyl-2-oxazolin 02194-2023 (PDF, 144 kB) Övriga
5-aminoisotonitazen 1-[(2-dietylamino)etyl]-2-(4-isopropoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-5-amin Framställan till regeringen 2024-05-03 Opioider
5-Br-DMT 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin 03433-2022 (PDF, 333 kB) Indolalkylaminer
5F-7-APAICA (5F-A-P7AICA) N-adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid 00698-2021-1.1.3.1 (PDF, 153 kB) Cannabinoider
5F-MDA-19,
5F-BZO-POXIZID
N-([1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-yliden]amino)bensamid 02029-2022 (PDF, 339 kB) Cannabinoider
AD-18 (ADB-FUBIACA, ADB-FUBIATA) 2-(2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl]acetamido)-3,3-dimetylbutanamid 00083-2022 (PDF, 344 kB) Cannabinoider
ADB-4en-PINACA (ADMB-4en-PINACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid 04896-2021 (PDF, 151 kB) Framställan till regeringen 2024-05-03 Cannabinoider
ADB-5'Br-BUTINACA (ADB-B-5Br-INACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid 03178-2023 (PDF, 335 kB) Cannabinoider
ADB-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1H-indazol-3-karboxamid 03277-2022 (PDF, 334 kB) Cannabinoider
ADB-D-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-dekyl-1H-indazol-3-karboxamid 01753-2023 (PDF, 151 kB) Cannabinoider
ADB-P-5Br-INACA N-(1-amino-3,3- dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid 03896-2022 (PDF, 336 kB) Cannabinoider
BENZYL-4CN-BINACA N-bensyl-1-(4-cyanobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid 00777-2020 (PDF, 146 kB) Cannabinoider
Beta-metylfenetylamin, ß-Me-PEA 1-amino-2-fenylpropan Tills 2012/586 (PDF, 21 kB) Fenetyl-
aminer
CH-FUBBMPDORA N-(5-bromo-1-(4-fluorobensyl)-4-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)cyklohexankarboxamid 03176-2023 (PDF, 339 kB) Cannabinoider
CH-PIATA (CH-PIACA) N-cyklohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamid 04754-2022 (PDF, 334 kB) Cannabinoider
Cumyl-3TMS-PrINACA N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-[3-(trimethylsilyl)propyl]-1H-indazol-3-karboxamid 02193-2023 (PDF, 145 kB) Cannabinoider
CUMYL-CBMICA 1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid 04411-2021 (PDF, 334 kB) Cannabinoider
CUMYL-NBMINACA (SGT-152) 1-(bicyklo[2.2.1]heptan-2-yl)metyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid 03443-2022 (PDF, 336 kB) Framställan till regeringen 2024-05-03 Cannabinoider
delta-8-THCH 3-hexyl-6,6,9-trimetyl- 6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benso[c]kromen-1-ol 02033-2024 (PDF, 327 kB) Cannabinoider
delta-8-THCB-acetat 3-butyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat 02031-2024 (PDF, 134 kB) Cannabinoider
delta-9-THCB 3-butyl-6,6,9-trimetyl- 6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benso[c]kromen-1-ol 00862-2024 (PDF, 327 kB) Cannabinoider
delta-9-THCH 3-hexyl-6,6,9-trimetyl- 6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benso[c]kromen-1-ol 01137-2024 (PDF, 141 kB) Cannabinoider
delta-9-THCP-acetat 3-heptyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat 01653-2024 (PDF, 140 kB) Cannabinoider
DL-4662 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on 3764/2014-1.1.3 (PDF, 109 kB) Katinoner
DMBA 1,3-dimetylbutylamin alternativt 4-metylpentan-2-amin 02042-2015-1.3.3 (PDF, 110 kB) Övriga
EDMB-PINACA etyl-2-(1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat 04036-2021 (PDF, 151 kB) Cannabinoider
Fenetrazin 3-etyl-2-fenylmorfolin 01975-2016-1.1.3 (PDF, 25 kB) Övriga

fluetizolam
2-etyl-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin
01864-2022 (PDF, 334 kB)
Bensodiazepiner
H4-CBD 2-[5-metyl-2-(propan-2-yl)cyklohexyl]-5-pentylbensen-1,3-diol 00726-2023 (PDF, 335 kB) Cannabinoider
Harmin (7-metoxy-1-metyl-9H-pyrido(3,4-b)-indol) Tills 2011/468 (PDF, 61 kB) Växter och extrakt
hexahydrocannabihexol (HHCH) 3-hexyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol 03294-2023 (PDF, 141 kB) Cannabinoider
HHCP-acetat 3-heptyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benso[c]kromen-1-ylacetat 03844-2023 (PDF, 145 kB) Cannabinoider
Isotodesnitazen N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]etanamin Framställan till regeringen 2024-05-03 Opioider
Kamfetamin N-metyl-3-fenyl-norbornan-2-amin Tills 2012/443 (PDF, 21 kB) Övriga
LSA, Lysergsyraamid (8ß)-9,10-didehydro-6-metyl-ergolin-8-carboxamid Tills 2012/28 (PDF, 126 kB) Växter och extrakt
MBZP (1-metyl-4-bensylpiperazin) Tills 2012/541 (PDF, 21 kB) Piperaziner
mCPP 1-(3-klorfenyl)piperazin Tills 2011/137 (PDF, 61 kB) Piperaziner
MDMB-BUTINACA (MDMB-BINACA) metyl-2-(1-butyl-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat 01209-2023 (PDF, 335 kB) Cannabinoider
Metamfepramon 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-on 02834/2014 (PDF, 18 kB) Katinoner
Metoxipiperamid (4-metoxifenyl)-(4-metylpiperazin-1-yl)metanon 1557/2014-
1.1.3 (PDF, 21 kB)
Piperaziner
Metyl-2-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetat Metyl-2-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetat 04617-2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Piperidiner & pyrrolidiner
Modafiendz 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-metylacetamid 02041-2015-1.1.3 (PDF, 111 kB) Övriga
N,α-dietylfenetylamin (N,alfa-DEPEA) N-etyl-1-fenylbutan-2-amin 02164-2021 (PDF, 144 kB) Fenetylaminer
N-butylpentylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(butylamino)pentan-1-on 04161-2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Katinoner
N-cyklohexylmetylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(cyklohexylamino)propan-1-on 03378-2023 (PDF, 144 kB) Katinoner
N-desetyletonitazen 2-[2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N-etyletanamin Framställan till regeringen 2024-05-03 Opioider
N-etyl-2'-metylnorbufedron (2-metyletylbufedron, 2-MEB) 2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)butan-1-on 03027-2021 (PDF, 148 kB) Framställan till regeringen 2024-05-03 Katinoner
N-etylheptylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)heptan-1-on 04161-2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Katinoner
N,N-dimetylfenetylamin N,N-dimetyl-2-fenyletylamin 00911-2016-
1.1.3 (PDF, 26 kB)
Övriga
N-propylnormetylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-on 02497-2016 (PDF, 26 kB) Katinoner
N-sek-butylpentedron 2-[(butan-2-yl)amino]-1-fenylpentan-1-on 03471-2023 (PDF, 135 kB) Katinoner
PEAP N-etyl-1-fenylpentan-2-amin 03185-2021 (PDF, 147 kB) Fenetylaminer
pFPP p-Fluorfenylpiperazin 02700-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Piperaziner
pMeOPP 1-(4-metoxifenyl)-piperazin 02701-2015-1.1.3 (PDF, 25 kB) Piperaziner
RH-34 3-[2-(2-metoxibensylamino)etyl]-1H,3H-kinazolin-2,4-dion 320-2015-1.1.3 (PDF, 108 kB) Övriga
Ro-07-4065 5-(2,6-difluorofenyl)-7-kloro-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso[e][1,4]diazepin-2-on 01264-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Bensodiazepiner
Tiopropamin 1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin 03298-2016 (PDF, 112 kB) Arylalkylaminer
Tiotinon 2-(metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-on 04901/2014-1.1.3 (PDF, 22 kB) Arylalkylaminer
TMA-6 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin Tills 2012/568 (PDF, 20 kB) Fenetylaminer
troparil metyl-3-fenyl-8-metyl- 8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat 03028-2023 (PDF, 332 kB) Övriga

– Ingen anmärkning.