Klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)

Lyssna

Nya psykoaktiva substanser (NPS) är substanser som kan innebära hälsomässiga eller sociala risker. Folkhälsomyndigheten utreder behovet av klassificering sådana substanser som inte är läkemedel. Substanserna kan sedan regleras som narkotika eller hälsofarliga varor efter beslut av regeringen.

NPS kallas också nätdroger, internetdroger och forskningskemikalier, samt engelska uttryck som research chemicals, rc-droger, designer drugs och legal highs.

Hur utreds en substans inför en eventuell reglering som narkotika eller hälsofarlig vara?

På uppdrag av regeringen bevakar och utreder vi behovet av att reglera substanser som narkotika eller hälsofarliga varor. I Sverige tillämpas ett system som klassificerar substanser individuellt, alltså substans för substans. Under utredningen tar vi fram ett klassificeringsunderlag som bland annat beskriver substansen, missbruksbilden, hälsoriskerna och de sociala riskerna. Myndigheten ger sedan en rekommendation om reglering till regeringen.

Efter förslag från oss fattar sedan regeringen beslut om att en substans ska regleras. Därefter läggs substansen till i bilagan till förordningarna om kontroll av narkotika eller förbud mot vissa hälsofarliga varor och tas bort från listan med substanser under utredning.

Substanser under utredning (yttranden)

Substanser som betraktas som läkemedel utreds av Läkemedelsverket.

Vad regleras som narkotika?

Narkotikaklassificeringen regleras genom narkotikastrafflagen och lagen om kontroll av narkotika. Lagarna beskriver vad som definieras som narkotika och vilka bestämmelser som gäller.

Lagen avser substanser med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller substanser som enkelt kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter.

Listan över alla narkotikaklassificerade substanser finns i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika framgår vad som är nationellt klassificerad narkotika, och vad som är narkotika enligt internationella överenskommelser.

Vad regleras som hälsofarlig vara?

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor reglerar substanser som är farliga för människors liv eller hälsa, och som människor kan använda för att bli berusade eller påverkade på andra sätt. Syftet med lagen är att tidigt möjliggöra kontroll av sådana substanser.

Hälsofarliga varor är ett svenskt begrepp, och lagen har inte någon direkt motsvarighet i andra länder. Lagen kan bara tillämpas på sådana varor som inte omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om dopningsmedel, och som inte heller är godkända som läkemedel.

En substans som har reglerats som en hälsofarlig vara kan senare omregleras som narkotika.

Yttrande enligt förstörandelagen

En utredning kan startas av oss själva eller efter att vi fått in en begäran om yttrande enligt lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (kallad förstörandelagen) från åklagare.

Substanser under utredning

Förstörandelagen är en skyddslagstiftning och syftar till att förhindra spridning och bruk av hälsofarliga substanser så snart som möjligt efter att de upptäckts, vilket oftast sker genom en kemisk analys av ett beslag.

Efter att vi har fått in en begäran från åklagare ska vi yttra oss om huruvida vi antar att regeringen kan komma att förklara substansen som narkotika eller hälsofarlig vara. Vi yttrar oss vanligen oftast inom två veckor. Om vi yttrar oss om att substansen behöver utredas, har polismän och tulltjänstemän rätt att omhänderta substansen.

De bestämmelser som den här informationen bygger på är

Det finns även andra lagar och regler som har relevans för NPS-området, bland annat Läkemedelsverkets föreskrifter (2011:10) om förteckningar över narkotika inklusive ändringar, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, läkemedelslagen (1992:859) och lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas fler lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.