Varningssystem Narkotika (VSN)

Lyssna

Varningssystem Narkotika (VSN) är ett nationellt informations- och varningssystem där syftet är att underlätta informationsutbytet mellan anslutna aktörer från nationella myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det övergripande målet med VSN är att det ska bidra till att förebygga dödsfall och skador orsakade av narkotika.

Frågor och svar om Varningssystem Narkotika (VSN)

Lyssna

VSN utgörs av ett nätverk och en webbportal. Anslutna medlemmar har möjlighet att dela information och kunskap med varandra av både brådskande och icke-brådskande karaktär. Informationen och kunskapen kan exempelvis handla om nya eller kontaminerade substanser eller förändrade droganvändningsmönster. Arbetet i VSN kan också fungera som stöd för ett generellt hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett varningssystem för aktörer inom myndigheter, regioner och kommuner är en av flera åtgärder i arbetet med att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

I juni 2021 fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att implementera ett nationellt varningssystem (regeringens dnr S2021/04815) och 2023 inkom ett fortsatt uppdrag för utveckling och implementering av systemet fram till 2027 (dnr S2023/03257). Dessa regeringsuppdrag föregicks av ett pilotprojekt som genomfördes under 2019 och 2020. I pilotprojektet utvecklade och testade Folkhälsomyndigheten VSN-nätverkets webbportal tillsammans med representanter från nio myndigheter, fem regioner och sju kommuner.

Genom att implementera VSN på nationell nivå kan informationsutbytet växa och spridas till fler aktörer. Genom ett utökat användande av webbportalen kan vi på sikt avgöra dess effektivitet och fortsatta relevans som åtgärd för att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

VSN gör det möjligt för aktörer från myndigheter, regioner och kommuner att dela information, kunskap och varningar. Informationen som rapporteras in och som delas mellan alla anslutna i VSN bidrar till att många nås av samma information samtidigt om t.ex. nya substanser eller förändrade droganvändningsmönster. Det ökar förutsättningarna att i ett tidigt skede upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika.

Informationen som delas inom VSN kan exempelvis bidra till:

  • ökad vaksamhet inom vissa områden (geografiska) och för vissa utsatta grupper
  • att aktörer som möter personer som använder narkotika kan föra vidare information om risker
  • att t.ex. akutmottagningar kan inta höjd beredskap vid behov
  • bättre underlag för det drogförebyggande arbetet, för beroendevården och för det lokala narkotikabrottsförebyggande och –bekämpande arbetet
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

VSN består av yrkespersoner med arbetsuppgifter som på olika sätt är kopplat till narkotika. Yrkespersonerna finns inom kommuner, regioner och myndigheter och arbetar antingen direkt med personer som använder narkotika eller så har de en strategisk/analytisk/utredande roll inom narkotikaområdet. Inom kommunerna gäller det framförallt verksamhet inom socialtjänst och i regionerna kan det bland annat röra sig om sprutbytesverksamheter, beroendemottagningar och LARO-mottagningar.

Yrkespersoner som har tillgång till information som kan vara relevant i arbetet med att motverka narkotikarelaterade dödsfall, men som inte är verksamma inom kommun, region eller myndighet, kan ändå rapportera in information till VSN genom att mejla till vsn@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Informationen kan bestå av både kvalitetsgranskad, så kallad verifierad information, och information som inte är verifierad men som ändå kan ha en relevans för sammanhanget. Denna icke-verifierade information kan vara och visa sig bli värdefull. Den kan exempelvis tyda på trender och på så vis förbereda andra på tänkbart scenario.

I VSN kan man dela både information som är brådskande och icke-brådskande. Det är den som delar informationen som graderar hur brådskande den är. Det gör man genom att markera informationen som röd, gul eller grön.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I VSN får inga uppgifter som är skyddade av sekretess eller som på annat sätt gör det möjligt att identifiera enskilda individer förekomma.

En uppgift som en medlem i VSN lämnat granskas av Folkhälsomyndigheten innan den nya uppgiften publiceras. Granskningen innebär framförallt att se till så att inga sekretesskyddade uppgifter eller uppgifter som gör det möjligt att identifiera individer förekommer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om man är ansluten till VSN ska man kunna identifiera och bedöma vilken information som är relevant att dela. Det är också viktigt att ta del av informationen som kommer via VSN, hålla sig uppdaterad och aktivt använda portalen vid behov.

Hur mycket information varje medlem i VSN kommer att delge de övriga i nätverket kommer att variera. Några kommer sällan eller kanske aldrig att delge egen information men kan ha stor nytta av att kunna få del av den information som delges av andra i webbportalen.

En viktig uppgift för VSN-medlemmarna är att sprida information vidare i sina egna nätverk – dels inom den egna organisationen, dels till andra målgrupper som har behov av informationen. Särskilt viktigt är att sprida brådskande information (t.ex. om nya eller kontaminerade substanser) till personer som använder narkotika, om man i sin yrkesroll möter dessa personer. Andra viktiga målgrupper för spridningen kan vara ideella organisationer som möter narkotikaanvändare. Varje region och kommun bör också tillse att brådskande information sprids till eventuella privata vårdgivare och aktörer som arbetar med personer som har narkotikaproblem.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, man måste inte dela information för att få vara med i nätverket. För somliga av de anslutna aktörerna i VSN-nätverket är det främst att få ta del av information som är det viktiga. Informationen kan bidra till exempelvis förebyggande insatser och höjd beredskap för olika slags situationer och händelseutveckling.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Informationsutbytet i portalen startar med att någon av aktörerna rapporterar in en händelse, och att denna godkänns för publicering av Folkhälsomyndigheten. Samtliga medlemmar i VSN-nätverket får då en mejl-notis om att en ny händelse rapporterats in i systemet. För att ta del av händelsen i fulltext krävs att man loggar in i portalen. I portalen kan aktörerna också kommentera händelser, läsa andras händelser och söka efter tidigare händelser.

Det är personen som rapporterar en händelse som själv bedömer vad som är viktigt, relevant och aktuellt och hur brådskande informationen är. Det är också upp till de enskilda aktörerna att själva bedöma vilken information de väljer att rapportera vidare.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, Webbportalen är ett låst forum dit enbart anslutna nätverksmedlemmar har tillgång. Medlemmarna har dock ett ansvar att vidareförmedla relevant information från VSN till målgrupper som man bedömer är i behov av informationen. Detta gäller särskilt brådskande (rödmarkerad) information.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Anslutna till VSN-nätverket identifierar och bedömer vilken information som bör nå ut till andra målgrupper. Det kan handla om specifika och brådskande varningar om t.ex. nya hälsofarliga substanser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Uppfyller du nedanstående kriterier är du välkommen att anmäla ditt intresse att ansluta:

Intresseanmälan att ansluta till Varningssystem Narkotika (VSN)

För att kunna ansluta till VSN ska du vara verksam inom myndighet, region eller kommun och:

  • i din yrkesroll möta personer som använder narkotika ELLER ha en strategisk/analytisk/utredande roll inom narkotikaområdet OCH
  • ha tillgång till eller behov av information som kan vara relevant i arbetet med att förebygga och motverka skador och dödsfall orsakade av narkotika
Uppdaterad:
Dela länk till frågan