Fas 2. Bedöma resurser

Lyssna

I andra fasen kartlägger och bedömer ni målgruppernas behov och tillgängliga resurser. Det behövs för att säkerställa att det finns förutsättningar för arbetet och för att nå avsedd effekt.

I den andra fasen behöver ni utföra fyra moment:

  • 2.1 Kartlägga och bedöma tillgängliga resurser
  • 2.2 Kartlägga och bedöma interna förutsättningar
  • 2.3 Kartlägga och bedöma externa förutsättningar
  • 2.4 Sammanfatta behov och förutsättningar

2.1 Kartlägga och bedöma tillgängliga resurser

En insats har bättre förutsättningar för att lyckas om målgruppen, lokalsamhället och andra relevanta aktörer är redo att delta i eller stödja insatsens genomförande. Dessa aktörer kan också bidra med resurser som behövs för insatsen. I det här momentet beskriver ni intressenternas stöd och tillgängliga resurser, men också potentiellt motstånd.

2.2 Kartlägga och bedöma interna förutsättningar

Det är viktigt att undersöka interna resurser och förutsättningar eftersom insatsen endast kan genomföras om det finns personal, finansiering och andra resurser. Den egna organisationen, som ska driva utvecklingsarbetet, måste alltså ha förutsättningar för att kunna göra det. Tanken med detta steg är att förstå vilka typer av insatser som skulle kunna vara rimliga, bland annat beroende på kommunens nyckelpersoner och ledningens inställning till dessa frågor.

2.3 Kartlägga och bedöma externa förutsättningar

Om arbetsgruppen bedömer att vissa resurser för arbetet saknas inom den egna organisationen behöver ni undersöka möjligheterna att hitta dessa förutsättningar externt. Det kan handla om att söka bidrag hos myndigheter eller ta hjälp av arbetsplatser och civilsamhälle för att nå målgruppen.

2.4 Sammanfatta behov och förutsättningar

Det är nu dags att göra en sammanfattande analys av faserna 1 och 2 för att identifiera behov och förutsättningar inför ett fortsatt arbete. Resultatet stämmer ni sedan av med chef eller ledningsgrupp så att det tydligt finns förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete. Underlaget tas med till fas 3 och moment 4.4. Nu kan ni sammanställa en arbets- eller projektplan.