ANDTS och brottsförebyggande arbete

Lyssna

ANDTS-problem och brottslighet är samhällsutmaningar som i stor utsträckning kan förklaras av samma bakomliggande faktorer. Genom att ta vara på synergieffekter mellan områdena och prioritera insatser som förstärker varandra skapar vi förutsättningar för bättre resultat och effekter på flera problemområden samtidigt.

På den här sidan kan du läsa om beröringspunkter mellan ANDTS-förebyggande och brottsförebyggande arbete och om hur du kan jobba samlat med dessa områden. Här kan du också läsa om Folkhälsomyndighetens uppdrag och hur vi kan stötta dig som jobbar på lokal eller regional nivå i arbetet.

Användning av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) kan leda till brott, som till exempel våld, stöld, förskingring, och rattfylleri. Dessutom är användning av narkotika- och dopningsklassade substanser en olaglig handling i sig. Genom ANDTS-förebyggande arbete kan delar av brottsligheten alltså förebyggas både direkt och indirekt.

ANDTS-strategin 2022-2025 har ett ökat fokus på brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser som en del av ANDTS-arbetet. Mål och insatser för att begränsa tillgängligheten till alkohol, narkotika, dopning och tobak sammanfaller många gånger med mål och insatser inom ett bredare brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. För att kunna nå målet för ANDTS-politiken bör folkhälsobaserade insatser därför kombineras med brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. På alla nivåer bör arbetet genomsyras av att barn och unga skyddas.

Gemensamma riskfaktorer för ANDTS och brottslighet

Risk- och skyddsfaktorer kan hjälpa till att förstå och förklara varför barn och unga börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak eller spelar om pengar. Sådana faktorer finns i barnets uppväxtvillkor, sociala miljöer och levnadsvanor. Att förstå risk- och skyddsfaktorer är avgörande när man ska planera och genomföra förebyggande insatser.

Faktorer som skyddar mot att individer blir sårbara för ANDTS och normbrytande beteende är exempelvis

  • positiv anknytning till skolan och skolarbetet
  • deltagande i vuxenledda och regelbundna fritidsaktiviteter
  • gott socialt och emotionellt stöd från omgivningen.

Ett hälsofrämjande arbete med fokus på de här skyddsfaktorerna kan alltså ge positiva effekter både för ANDTS-användning och normbrytande beteende, som visst våld eller skadegörelse.

Gemensamma riskfaktorer för skadligt bruk och beroende av ANDTS, och för normbrytande och brottsligt beteende hos barn och unga, kan vara

  • socioekonomiska och demografiska förhållanden
  • bristfälliga skolprestationer
  • frånvaro av trygga uppväxtvillkor.

Barn som växer upp i familjer med skadligt bruk och beroende av ANDTS har högre risk att själva utveckla skadligt bruk och beroende, och även sociala problem som till exempel brottslighet.

Det finns också ett ömsesidigt samband som innebär att alkohol- och narkotikaanvändning hos barn och unga är en riskfaktor för normbrytande beteende samtidigt som normbrytande beteende är en riskfaktor för alkohol- och narkotikarelaterade problem.

Insatser kan ha positiv effekt på flera områden

Genom att fokusera på att främja en god hälsoutveckling generellt, och tidigt identifiera och stärka barn och unga som har flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer, kan samhället bidra till färre ANDTS-relaterade problem, minskad brottslighet och ökad jämlikhet i hälsa. Ett effektivt och kunskapsbaserat ANDTS-förebyggande arbete kan ha en positiv effekt på brottslighet, samtidigt som brottsförebyggande arbete till viss del kan förebygga ANDTS-användning.

Du kan läsa mer om gemensamma riskfaktorer för att barn och unga börjar använda alkohol, narkotika, tobak eller få problem med spel om pengar:

Risk- och skyddsfaktorer för ANTS

Tydliga samband mellan narkotika och brottslighet

Det finns tydliga kopplingar mellan narkotika och brottslighet, inte minst eftersom all befattning med narkotika är kriminaliserad i Sverige, utöver den som används enligt förskrivning eller med tillstånd. Drygt en tredjedel av personer som är intagna på anstalt är dömda för narkotikabrott eller narkotikasmuggling. En stor andel av de som är intagna på anstalt, cirka 60 procent, har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Utöver att all olovlig befattning med narkotika är ett brott i sig, är det också en riskfaktor för annan typ av brottslighet.

Förebyggande arbete ger många vinster

Ett narkotikaförebyggande arbete som syftar till att förhindra att barn och unga kommer i kontakt med och prövar narkotika, och att minska narkotikaanvändningen, bidrar till att förebygga den brottslighet som olovlig användning och handel med narkotika innebär. Det bidrar även till att förebygga den brottslighet som orsakas av personer med skadligt bruk och beroende av narkotika, som till exempel stöld, trafikbrott och våldsbrott. Tidiga vård- och stödinsatser, en god tillgång till behandling och skadereducerande insatser kan också bidra till det brottsförebyggande arbetet.

Dopningsområdet har likheter med narkotikaområdet. Till exempel är även användning av dopning olagligt, om det inte har ordinerats av läkare. Många som använder dopningsmedel använder dessutom även narkotika.

Folkhälsomyndigheten arbetar både med uppföljning och med kunskapsstöd till regionala och lokala ANDTS-samordnare och andra aktörer som arbetar med narkotika och dopning. Vi arbetar även med att utreda om de nya substanser som upptäcks har skadliga effekter, för att i så fall kunna föreslå att de ska klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara och därmed få bort dem från marknaden.

Via länken hittar du information om förebyggande arbete inom narkotika:

Narkotikaförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete inom tobaks- och nikotinområdet

Kommunerna har ansvar för tillståndsprövning när någon vill ansöka om att få sälja tobaksvaror. Här ingår att den personliga och ekonomiska lämpligheten prövas. Ett av syftena med att det krävs tillstånd är att förhindra illegal handel med tobaksvaror.

När kommunen prövar en ansökan om tillstånd får Polismyndigheten möjlighet att lämna synpunkter om den allmänna lämpligheten hos den som söker utifrån uppgifter i belastnings- och misstankeregistren. Om en ansökan gäller tillstånd för partihandel hämtar kommunen även synpunkter från Tullverket. Kommunen och Polismyndigheten har också tillsynsansvar över försäljningen av tobaksvaror, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommunerna och Polismyndigheten på tobaks- och nikotinområdet. Det innebär att vi ger råd och stöd till dig som jobbar med tillsynsfrågor. Vi följer även upp tillsynen som sker i landet.

Tillsynsvägledning för tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Tillsyn och marknadskontroll för allmänhetens hälsa och säkerhet

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning. I uppdraget ingår bland annat tillsyn över att tobaksvaror är spårbara och har korrekt säkerhetsmärkning. Syftet med att kunna spåra tobaksvaror är att förhindra den illegala handeln med tobaksvaror. Det innebär att det blir svårare för organiserad brottslighet att få inkomster från försäljning av tobaksvaror.

Vi är även marknadskontrollmyndighet när det gäller e-cigaretter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning. Vårt uppdrag inom marknadskontroll är att säkerställa att de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden uppfyller lagkraven.

Produkter som inte uppfyller lagkraven medför risker för användarnas hälsa och säkerhet. Dessutom snedvrider de konkurrensen mellan de företag som hanterar produkterna samt stöder organiserad brottslighet. Detta medför förlorade skatteintäkter för staten.

Brottsförebyggande arbete inom alkoholområdet

Kommunerna har ansvar för att pröva ansökningar om tillstånd att servera alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, som till exempel alkoholhaltig glass, frusna drinkar och jello-shots. Genom att den personliga och ekonomiska lämpligheten hos den sökande prövas främjar kommunerna att alkoholserveringen sker på ett ansvarsfullt sätt och förhindrar att kriminella tjänar pengar på illegal alkoholförsäljning. I samband med prövningen av framför allt stadigvarande serveringstillstånd ska Polismyndigheten lämna ett yttrande om sökandens lämplighet för verksamheten. Både kommunerna och Polismyndigheten har tillsynsansvar över servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt över detaljhandel med folköl.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommunerna bland annat när det gäller

  • alkohollagens krav vid serveringstillstånd
  • prövning av personlig och ekonomisk lämplighet
  • tillsyn av detaljhandel med folköl.

Vi tar fram föreskrifter och allmänna råd enligt alkohollagen och tillhandahåller det kunskapsprov som kommunerna kan använda som en del av sin prövning av ansökningar om tillstånd. Vi har också ett centralt register som bland annat innehåller information om de serveringstillstånd som kommunerna har beviljat.

Tillsynsvägledning för försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Vi ansvarar även för tillsynen över:

Sammantaget kan tillsynen över alkohollagen förhindra illegal alkoholservering, langning och att illegala produkter finns på marknaden. Det försvårar för den organiserade brottsligheten att använda alkoholprodukter för att tjäna pengar. Det förebygger också våldsbrott som misshandel, hot, rån och sexualbrott.

Spel om pengar och brottslighet

Allt spel utan licens är kriminaliserat enligt spellagen. Brott mot spellagen kan vara olovlig spelverksamhet, spelfusk som rör matchfixning, och att man främjar illegalt spel. Det finns även en koppling mellan spelproblem och brottslighet, inte minst när det gäller ekonomisk brottslighet. Bland personer som är intagna på anstalt är andelen med spelproblem mycket högre än i populationen i övrigt.

Spelinspektionen är tillsynsmyndighet på spelmarknaden och arbetar aktivt för att höja medvetenheten bland spelare om riskerna med olagligt spel. Det är Spelinspektionen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för spelautomater (så kallade Vegasautomater) på restauranger och i bingohallar.

Kommunerna är remissinstans för tillstånd och placering av spelautomaterna. På så sätt kan de påverka tillgängligheten till detta spel. För att få ha en spelautomat behövs ett serveringstillstånd eller ett bingotillstånd. De flesta spelautomater står på ställen som har serveringstillstånd. I den miljön finns möjlighet att arbeta förebyggande med både spel- och alkoholproblem.

Spelreglering (spelprevention.se)

Metoder för att förebygga ANDTS och brottslighet

Det finns särskilda metoder för att förebygga brottslighet kopplat till ANDTS.

Kontrollköp är en metod som används i kommunernas tillsynsarbete för att undersöka hur ålderskontrollen fungerar. För folköl, tobaks- och nikotinprodukter ska köparen vara över 18 år.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Ansvarsfull alkoholservering är en metod för att uppnå en god miljö på och kring serveringsställen. Metoden omfattar tre delar: utbildning, samverkan och tillsyn.

Ansvarsfull alkoholservering

Tillsyn på serveringsställen är också är en brottsförebyggande åtgärd och utgör en del av ansvarsfull alkoholservering. I publikationen Handbok i tillsyn beskrivs arbetsmetoder som förstärker kommunens och polisens tillsyn av krogarna på ett sätt som gör krögare och personal medvetna om sitt ansvar att förebygga våld och skador. Tillsynsarbetet resulterar i färre och mindre berusade och störande gäster, vilket skapar ökad trygghet för både gäster och personal.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)

SMADIT är ett arbetssätt där personer som ertappats för rattfylleri, drograttfylleri eller sjöfylleri erbjuds kontakt med vården och stöd efter händelsen för att förebygga återfall i den typen av brott. Arbetssättet bygger på lokal samverkan mellan aktörer som polis, region och kommun.

Som en del i uppdraget att verka för nationell samordning inom ANDTS-området sammankallar Folkhälsomyndigheten en nationell SMADIT-grupp som består av olika myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Gruppen arbetar bland annat med att sprida kunskap om SMADIT.

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken