Förebyggande arbete mot dopning

Lyssna

Målet för samhällets insatser på dopningsområdet är ett samhälle fritt från dopning.

Kunskapen om hur man ska förebygga dopning i samhället är begränsat. År 2008 startade ett antal aktörer nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Folkhälsomyndigheten har stöttat verksamheten ekonomiskt sedan 2011.

PRODIS

Inom PRODIS har man utvecklat arbetsmetoden "100 % ren hårdträning" för att förebygga dopning. Grundprinciperna för arbetet är:

 • aktiv samverkan på lokal nivå mellan träningsanläggningar, polis, idrottsklubbar, kommunala ANDT-samordnare, sjukvård, socialtjänst, skola, föräldrar etc. i syfte att motverka dopning
 • utbildning av nyckelpersoner om effekten av dopningspreparat, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
 • diplomering av träningsanläggningar. Den tidsbegränsade diplomeringen ställer krav på utbildad personal, en dokumenterad antidopningspolicy, en tillgänglig antidopningspärm, en antidopningsansvarig, delaktighet i samverkan etc.

Under åren 2015–2017 skedde en utvärdering av arbetsmetoden som resulterade i en rapport och två vetenskapliga artiklar:

Utvärdering av 100 % ren hårdträning – en metod för att förebygga dopning på gym (PDF, 242 kB)

Effectiveness and implementation of a community-based prevention programme targeting anabolic androgenic steroid use in gyms: study protocol of a quasiexperimental control group study (PDF, 722 kB)

Illicit Drug Use Among Gym-Goers: a Cross sectional Study of Gym-Goers in Sweden (PDF, 509 kB)

Framgångsfaktorer i dopningsförebyggande arbetet

Det går sällan att identifiera enskilda orsaker till att substansrelaterade problem uppstår. Flera faktorer tillsammans leder till en ökad risk. Vilka dessa faktorer är kan beskrivas och kategoriseras på olika sätt. Här väljer vi att kategorisera dem genom pris, fysisk tillgänglighet, normer och attityder, sociala faktorer samt individfaktorer.

Användningen av dopningsmedel styrs framförallt av tre faktorer:

 • fysisk tillgänglighet
 • normer och attityder
 • sociala faktorer.

För att minska dopningsanvändningen måste dessa faktorer påverkas. Ingen enskild insats eller åtgärd kan ensam lösa dopningsproblemet utan det är kombinationen av olika satsningar som leder till framgång.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För information om idrottens förebyggande arbete hänvisar vi till Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet

Åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas

I den här rapporten föreslår vi följande åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver:

 • Utveckla och förbättra tillgången på data för att möjliggöra ändamålsenlig uppföljning och analys.
 • Utred om en nationell stödlinje bör inkludera dopning.
 • Utveckla det generellt dopningsförebyggande arbetet gemensamt med övrig ANDTS prevention.
 • Se över förvaltning och finansiering av PRODIS och 100 % Ren Hårdträning samt fortsatt utvärdera arbetet.
 • Se över hur det dopningsförebyggande arbetet kan organiseras framöver.

Folkhälsomyndigheten: Återrapportering av regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver