Varför är det viktigt att arbeta tobaksförebyggande

Det finns stora skillnader i tobaksbruk mellan grupper som bidrar till olikheter i hälsa. Det är därför viktigt att arbeta tobaksförebyggande för att utjämna hälsoskillnader. Vi behöver arbeta aktivt för att minska tobaksanvändningen i alla grupper i samhället och särskilt skydda barn och unga från att börja använda tobak. Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar och tobaksrökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död.

Enligt den nya nationella strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) 2021–2025, som förväntas antas av riksdagen i juni 2021, föreslås det övergripande målet vara: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter (ANDTS-strategin). Regeringen har ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025.

Sverige har också ställt sig bakom världshälsoorganisationens konvention för tobakskontroll (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). Ramkonventionen om tobakskontroll är en internationell överenskommelse med syfte att minska antalet tobaksrelaterade dödsfall och sjukdomar i världen. Konventionen tar upp åtgärder som enligt forskning och erfarenhet minskar tobaksbruket och man kan se konventionen som en verktygslåda med många olika tobaksförebyggande verktyg. Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och samma år anslöt sig Sverige till den.

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Syftet med kunskapsstöd om rökfria skolgårdar är att stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förebygga tobaksbruk och främja rökfria skolgårdar. Det har tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och i dialog med andra aktörer. Projektet har även haft en referensgrupp med företrädare för kommuner, skolor, länsstyrelser och regioner.

Stöd för att kommunicera om rökfria miljöer utomhus

Kommunikationsinsatsen Rökfri miljö underlättar för alla som arbetar med att sprida kännedom och förståelse för våra rökfria utomhusmiljöer. I verktygslådans stödmaterial framgår motiven till rökförbudet på de allmänna platserna tydligt: att skydda hälsan, minska synligheten av rökning och stötta de som vill sluta röka.

Kunskapsstöd till förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten tar fram kunskap för att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet.

Här hittar du alla publikationer som ingår i vårt kunskapsstöd som du kan använda i ditt arbete inom tobak

Se en presentation av Rökfritt Sverige 2025, en del av Den samlade uppföljningen av ANDT-strategin 2016-2020

Film från konferensen för ett rökfritt Sverige 2025