Tobaks- och nikotinförebyggande arbete

Lyssna

För ett framgångsrikt tobaks- och nikotinförebyggande arbete måste tillgängligheten och efterfrågan på tobaks- och nikotinprodukter minska. Metoder och hjälpmedel för att sluta med tobak eller nikotin behöver vara mer tillgängliga. Det förebyggande arbetet bör bedrivas i samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer i samhället. Arbetet behöver vara långsiktigt och bygga på flera insatser.

Varför är det viktigt att arbeta förebyggande med tobaks- och nikotinprodukter?

Användningen av tobaks- och nikotinprodukter skiljer sig åt mellan olika grupper. Vissa grupper är särskilt utsatta eller har en högre risk att börja använda tobaks- och nikotinprodukter. Det bidrar till att ojämlikheten i hälsa ökar. Därför är det viktigt att arbeta tobaks- och nikotinförebyggande för en så jämlik hälsa som möjligt.

Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar och för tidig död och är en av de främsta riskfaktorerna som går att förebygga. Barn och unga är särskilt känsliga för ett beroende och behöver därför skyddas från att börja använda tobaks- eller nikotinprodukter. Det förebyggande arbetet behöver bedrivas aktivt för att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter i alla grupper i samhället.

Tre ungdomar som promenerar tillsammans och pratar medans de tittar på varandra.

WHO:s tobakskonvention en verktygslåda i det förebyggande arbetet

Sverige har ställt sig bakom världshälsoorganisationens konvention för tobakskontroll (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). Det är en internationell överenskommelse som syftar till att minska antalet dödsfall och sjukdomar i världen orsakade av tobak.

Konventionen tar upp åtgärder som enligt forskning och erfarenhet minskar tobaksbruket. Den kan användas som en verktygslåda med olika metoder för att förebygga användningen av tobak. Sverige anslöt sig till Tobakskonventionen år 2005, samma år som den trädde i kraft.

Rökfritt Sverige år 2025

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär att andelen som röker i befolkningen ska vara lägre än fem procent år 2025. För att nå målet behöver vi:

  • Minska tillgängligheten till produkterna.
  • Minska efterfrågan och den sociala acceptansen för rökning.
  • Öka tillgängligheten till metoder och hjälpmedel för att sluta röka.

Sammanfattning av lägesrapporten Ett rökfritt Sverige 2025

Folkhälsomyndigheten samordnar och stödjer det förebyggande arbetet

Folkhälsomyndigheten ska samordna det nationella ANDTS-arbetet och stödja berörda aktörer. I mars 2022 beslutade regeringen om en ny ANDTS-strategi 2022-2025. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Tobaksbegreppet innefattar nu även nikotinprodukter.

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (regeringen.se)

För ett effektivt tobaks- och nikotinförebyggande arbete behöver vi arbeta med:

  • information
  • utbildning
  • opinionsbildning
  • målgruppsanpassad tobaks- och nikotinavvänjning
  • rökfria miljöer
  • skyddande och begränsande lagstiftning med syfte att kontrollera tobaksindustrin
  • samt en aktiv prispolitik.

Utöver det ska Folkhälsomyndigheten även verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling, nationell samordning samt följa upp utvecklingen och ansvara för uppföljningen inom dessa områden.

Risk- och skyddsfaktorer för tobaksdebut i Norden

För att kunna förebygga användningen av tobak är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till de faktorer som utgör en risk för, eller skyddar människor från, att börja använda tobak.

Risk- och skyddsfaktorer för användning av tobak

Kunskap om tobaks- och nikotinförebyggande arbete i skolan

Syftet med kunskapsstödet är att stödja kommuner och skolor att förebygga användningen av tobaks- och nikotinprodukter och främja rökfria skolgårdar.

Materialet har tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och i dialog med andra aktörer. Projektet har även haft en referensgrupp med företrädare för kommuner, skolor, länsstyrelser och regioner.

Kunskap om tobaks- och nikotinförebyggande arbete i skolan

Rökfria miljöer

Rökfria miljöer är en del i det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet. Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök, skyddar barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. På våra sidor om vägledning för tillsyn finns mer information om vad som gäller för de rökfria miljöerna i lagen om tobak och liknande produkter.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Kunskapsstöd som stödjer och utvecklar tobaks- och nikotinförebyggande arbete

Vi tar fram och sammanställer kunskap och material som stödjer det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaks- och nikotinområdet.

Här nedanför hittar du publikationer som ingår i vårt kunskapsstöd som du kan använda i ditt tobaks- och nikotinförebyggande arbete:

Aktuella publikationer

Film: Presentation av Rökfritt Sverige 2025, en del av den samlade uppföljningen av ANDT-strategin 2016-2020