Varför är det viktigt att arbeta tobaksförebyggande

Det finns stora skillnader i tobaksbruk mellan grupper som bidrar till olikheter i hälsa. Det är därför viktigt att arbeta tobaksförebyggande för att utjämna hälsoskillnader. Vi behöver arbeta aktivt för att minska tobaksanvändningen i alla grupper i samhället och särskilt skydda barn och unga från att börja använda tobak. Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar och tobaksrökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död.

Sverige har ställt sig bakom världshälsoorganisationens konvention för tobakskontroll (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). Ramkonventionen om tobakskontroll är en internationell överenskommelse med syfte att minska antalet tobaksrelaterade dödsfall och sjukdomar i världen. Konventionen tar upp åtgärder som enligt forskning och erfarenhet minskar tobaksbruket och man kan se konventionen som en verktygslåda med många olika tobaksförebyggande verktyg. Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och samma år anslöt sig Sverige till den.

Regeringen har även ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025. Folkhälsomyndigheten ska samordna folkhälsoarbetet på nationell nivå och stödja berörda aktörer, det gäller även ANDTS-området. Propositionen om en förnyad ANDTS-politik blev i våras avslagen med direktivet att myndigheten nu ska stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Utöver det ska Folkhälsomyndigheten även verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling, nationell samordning samt följa upp utvecklingen och ansvara för uppföljningen inom dessa områden.

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Syftet med kunskapsstöd om rökfria skolgårdar är att stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förebygga tobaksbruk och främja rökfria skolgårdar. Det har tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och i dialog med andra aktörer. Projektet har även haft en referensgrupp med företrädare för kommuner, skolor, länsstyrelser och regioner.

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Risk- och skyddsfaktorer för tobaksdebut i Norden

För att kunna förebygga tobaksbruk är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till de faktorer som utgör en risk för, eller skyddar människor från, att börja använda tobak. Risk- och skyddsfaktorer kan finnas på flera olika nivåer och områden:

  • Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden.
  • Social och samhällelig nivå, till exempel attityder till rökning och kompisrelationer.
  • Levnads- och arbetsförhållanden, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar.

Vi har tagit fram en litteraturöversikt där vi beskriver forskningen om risk- och skyddsfaktorer för tobaksdebut bland barn och unga i nordiska länder. Studierna har undersökt faktorer på flera olika nivåer och områden som kan påverka risken att barn och unga börjar använda tobak.

Läs mer i sammanfattningen "Faktorer som kan påverka att barn och unga börjar använda tobak – detta har studerats i Norden" och rapporten "Kunskap om faktorer som kan påverka barns och ungas tobaksdebut – En kartläggande litteraturöversikt av longitudinella studier från Norden" under rubriken Aktuella publikationer.

Vi har även sammanställt en rapport, "Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga", som sammanfattar de gemensamma risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) hos barn och unga i Norden. Den redovisar också resultat relaterat till substansbruk från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV). Rapporten baseras på ovan nämnda litteraturöversikt om risk- och skyddsfaktorer för tobaksdebut samt tidigare publicerade kunskapsunderlag om alkohol, narkotika och spel om pengar.

Läs mer i rapporten "Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga" som finns under rubriken Aktuella publikationer.

Stöd för att kommunicera om rökfria miljöer utomhus

Kommunikationsinsatsen Rökfri miljö underlättar för alla som arbetar med att sprida kännedom och förståelse för våra rökfria utomhusmiljöer. I verktygslådans stödmaterial framgår motiven till rökförbudet på de allmänna platserna tydligt: att skydda hälsan, minska synligheten av rökning och stötta de som vill sluta röka.

Informera mera om rökfria miljöer utomhus

Kunskapsstöd till förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten tar fram kunskap för att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet.

Publikationer som ingår i vårt kunskapsstöd som du kan använda i ditt arbete inom tobak