Fas 8. Förbättra och sprida

Lyssna

I den åttonde och sista fasen av arbetet lägger ni fokus på fortsatt utvecklingsarbete samt spridning av resultat och erfarenheter.

Fas 8 omfattar tre moment:

  • 8.1 Sammanställa en slutrapport
  • 8.2 Fastställa om arbetet bör fortsätta
  • 8.3 Sprida information om insatsen

8.1 Sammanställa en slutrapport

Slutrapporten bidrar med erfarenheter inför framtida insatser. En slutredovisning kan göras på många sätt, ofta genom en rapport som sammanfattar den dokumentation som sammanställts under arbetets faser. I slutrapporten beskriver ni insatsens omfattning och aktiviteter samt resultaten från de slutliga utvärderingarna. Ni kan behöva ta fram i olika format eftersom olika intressenter kan önska mer eller mindre fördjupad information beroende på sin roll i arbetet. Använd gärna grafer, bilder, filmer och andra illustrationer som ökar läsbarheten och gör redovisningen lättare att förstå.

8.2 Fastställa om arbetet bör fortsätta

Ibland kan en framgångsrik hälsofrämjande eller förebyggande insats fortsätta även när det initiala genomförandet är klart eller ett externt finansiellt stöd har upphört. En förutsättning är dock att chefen eller ledningen har varit delaktig i arbetet, ser fördelarna med det och kan ta med detta i kommande verksamhetsplanering och budget. Uppföljningar och slutliga utvärderingar visar om det är värt att fortsätta med insatsen. I så fall blir det aktuellt för er att specificera och utföra lämpliga steg och uppföljningsåtgärder. Detta beslutas av en chef eller ledningsgruppen.

8.3 Sprida information om insatsen

Alla som varit delaktiga i arbetet behöver få återkoppling och resultatet – på sin del och på arbetet i stort. Då ökar också chansen att de olika aktörerna fortsätter att stödja insatsen. För att ge andra möjlighet att upprepa insatsen bör ni också göra material och annan relevant information (t.ex. information om kostnader) tillgängligt. Information om arbetet kan ni gärna sprida via massmedier, för det kan ge deltagarna välförtjänt uppmärksamhet och kan inspirera fler att aktivt arbeta förebyggande.