Fas 5. Förbereda och mobilisera

Lyssna

Det krävs en hel del praktiska förberedelser för att genomföra en insats. I den femte fasen säkerställer ni att alla nödvändiga resurser finns på plats.

Fas 5 omfattar fyra arbetsmoment:

  • 5.1  Bjuda in och behålla deltagare
  • 5.2  Förbereda material
  • 5.3  Beskriva insatsen för intressenterna
  • 5.4  Stämma av praktiska frågor

5.1 Bjuda in och behålla deltagare

För att bjuda in deltagare till indikativa och selektiva insatser behöver ni välja lämpliga personer från målgruppen, informera dem om insatsen, erbjuda dem att medverka och se till att de påbörjar arbetet. Att behålla deltagare innefattar att alla stannar kvar tills aktiviteten är avslutad och målen har uppnåtts. Ni behöver även identifiera och undanröja eventuella hinder för deltagande så att deltagarna kan slutföra insatsen. För universella insatser kan det vara aktuellt att rekrytera deltagare till en intermediär målgrupp, exempelvis lärare som ska genomföra en praktisk insats i sin skola. Det är viktigt att de blir kvar i verksamheten under hela arbetet eller projektet. Genom att ge berörda kontinuerlig återkoppling får de en bild av hur arbetet utvecklar sig och känner sig delaktiga.

5.2 Förbereda material

Förberedelserna omfattar också att gå igenom det material som krävs, t.ex. foldrar, en webbsida, teknisk utrustning och verktyg för uppföljning och utvärdering. Efter en sådan genomgång kan ni beräkna och uppdatera budgeten. Om ni tänker använda handböcker, filmer eller webbplatser i insatsen bör de vara av hög kvalitet (pedagogiskt genomarbetade) och lämpade för målgruppen.

5.3 Beskriva insatsen för intressenterna

Samverkande aktörer behöver skriftlig information om insatsen och dess aktiviteter. Informationen ska vara tydlig och anpassad utifrån mottagarnas specifika behov. Tänk på att olika aktörer kan behöva olika mängd information vid olika tider. Om ni använder beskrivningen för att rekrytera deltagare är det särskilt viktigt att förklara syftet med insatsen och vilka fördelar det innebär för deltagarna att delta.

5.4 Stämma av praktiska samverkansfrågor

Praktiska frågor om samverkan kring projektet eller utvecklingsarbetet bör stämmas av löpande, men i det här momentet stämmer ni av det praktiska arbetet med att genomföra den planerade insatsen. Finslipa även arbetsfördelningen med alla inblandade aktörer så att alla vet vem som gör vad och när.