Fas 6. Genomföra och kvalitetssäkra

Lyssna

I den sjätte fasen är det dags att omsätta planerna i praktiken. Det är viktigt att hålla fast vid arbetsplanen men samtidigt hantera förändringar under arbetets gång.

Fas 6 omfattar fyra moment för att kvalitetssäkra insatsen:

  • 6.1 Göra en pilotinsats
  • 6.2 Genomföra arbetet
  • 6.3 Kvalitetssäkra arbetet
  • 6.4 Justera genomförandet

6.1 Göra en pilotinsats

Om möjligt gör ni en mindre pilotinsats för att identifiera praktiska svårigheter och andra svagheter som inte förutsågs under planeringsfasen. Det ger er chansen att göra nödvändiga justeringar innan insatsen genomförs i större skala.

6.2 Genomföra arbetet

Att genomföra en insats eller ett utvecklingsarbete handlar om implementering. Snabbguidens åtta faser liknar vedertagna modeller för implementering, så genom att noggrant följa faserna ökar ni chanserna att arbetet genomförs enligt planering, blir kvalitetssäkrat och får långsiktig effekt. Långsiktigheten kräver förankring och ständig fördjupning, vilket i sin tur tar tid och resurser.

Se vårt stödmaterial: Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

En hälsofrämjande eller förebyggande insats kan genomföras när det finns stöd för att den är effektiv, genomförbar och etiskt hållbar. För att underlätta senare utvärderingar och rapporter om insatsen är det viktigt att ni från början noggrant dokumenterar genomförandet, inklusive oväntade händelser och framgångar, avvikelser och tillkortakommanden.

6.3 Kvalitetssäkra arbetet

Det är viktigt att ni följer upp arbetet regelbundet för att kontrollera att det går enligt plan och ser om det behövs några modifieringar. I ett projekt kan även resultat- och processdata samlas in och analyseras med jämna mellanrum, som en del av kvalitetssäkringen. Det kan gälla data som visar om insatsen är effektiv och relevant för deltagarna, och om ni följer projektplanen.

6.4 Justera genomförandet

Det behövs en viss flexibilitet för att hantera problem som dyker upp, nya prioriteringar etc. Om det behövs ska utfallet från uppföljningar av arbetet användas för att justera genomförandet. Alla justeringar ska vara så små som möjligt och välmotiverade, och ni behöver fundera på om de kan ha någon negativ inverkan på den aktuella insatsen. Kom ihåg att dokumentera och utvärdera eventuella justeringar så att ni ser hur de påverkar deltagarna och insatsens resultat.