Uppstart och förankringsarbete

Lyssna

Ett utvecklingsarbete startar ofta med att någon tycker att något bör göras inom ett visst område. För att undvika intressekonflikter längre fram i processen behöver ni kartlägga vilka olika behov som finns samt förankra arbetet hos ledningen.

Nedanstående behöver därför göras innan arbetet med utgångspunkt från de åtta faserna sätter igång:

Beslutsfattare och chefer behöver en tydlig bild av hur utvecklingsarbetet hänger ihop med kommunens befintliga policyer, planer och verksamheter för exempelvis ANDTS-arbete för att kunna fatta beslut. Initiativtagaren, ANDTS-samordnaren eller motsvarande kompetens, behöver därför ta fram ett förankringsunderlag som tar hänsyn till dessa behov, sett ur ett kommunperspektiv.

Detta första underlag med översiktlig information gör det möjligt att åtminstone preliminärt bedöma om någon form av insats är lämplig inom det aktuella området, och det behöver förankras hos närmaste chef och/eller styrgrupp. När de nödvändiga besluten finns inleder man arbetet i fas 1 och gör en mer grundlig analys.

Löpande avstämningar med chef och styrgrupp planeras in så att ledningen hela tiden är ”med på resan” och i sin tur kan förankra arbetet i verksamhetsplan, budget och uppföljningsplanering. Många projektmallar har redan inlagda beslutspunkter, men det är bra att också fortlöpande stämma av underlaget med ledningen i takt med att arbetet utvecklas.

Berörda politiker behöver sättas in i frågan så att arbetet kan prioriteras. Behöver de mer information eller utbildning? Om möjligt kan man även erbjuda utbildning som fördjupar kompetensen inom preventionsarbete till dem som ansvarar för och beslutar om det förebyggande arbetet. Detta ökar förståelsen för att insatserna måste hålla hög kvalitet och arbetet måste vara uthålligt.

Löpande avstämningar planeras in med chefer och ledning, men också med politiker eftersom det är mycket viktigt att den politiska nivån prioriterar arbetet långsiktigt.

Framgångsfaktorer för lokalt ANDTS-arbete

  1. Att ha en gemensam problembild
  2. Att ha ett gemensamt mål
  3. Att samverka
  4. Att ha en bra struktur och organisation
  5. Att det finns en ”spindeln i nätet” med tydligt ansvar och mandat

Vill du veta mer om framgångsfaktorerna, om faser och moment i arbetet och hur förutsättningarna för att lyckas med ANDTS-prevention ser ut i landets kommuner?

Se film från konferensen Förebygg.nu, 3-4 november 2021:

Fokusspår 2: Att lyckas med lokal ANDTS-prevention (forebygg.nu)