Fas 4. Utforma insatsen

Lyssna

Den fjärde fasen handlar om hur ni kan välja och anpassa en insats som har utvecklats av någon annan och som redan används.

Fas 4 omfattar fyra arbetsmoment:

  • 4.1 Välja insats
  • 4.2 Anpassa insatsen efter målgruppen
  • 4.3 Planera uppföljning och utvärdering
  • 4.4 Sammanställa arbets- eller projektplan

4.1 Välja insats

Välj en insats som har någon form av forskningsstöd. Den måste också vara relevant för målgruppen, möjlig att genomföra utifrån lokala förutsättningar och tillgodose de identifierade behoven.

4.2 Anpassa insatsen efter målgruppen

Om insatsen inte redan är väl anpassad till den aktuella målgruppen, kan den skräddarsys under arbetets gång. Det bör finnas en viss flexibilitet. så att de som arbetar praktiskt med insatsen kan justera den under genomförandet utan att behöva avvika från den ursprungliga planen. Det är dock viktigt att bevara insatsens kärnkomponenter. Alla ändringar innebär större risk för att resultatet inte blir det förväntade.

4.3 Planera uppföljning och utvärdering

Förutom regelbundna avstämningar behöver ni som ingår i arbetsgruppen systematiskt följa upp ert arbete. Vid uppföljning av arbets- eller projektplanen kan den kompetens och det stöd som finns exempelvis inom den egna organisationen användas.

Mer om under fas 7. Följa upp och utvärdera

Förutom uppföljning går det att göra mer vetenskapliga process- och resultatutvärderingar. Om ni vill göra det så behöver ni planera för detta och avsätta medel till ett sådant utvärderingsuppdrag. Det är viktigt att ni planerar arbetet i nära samarbete med utvärderaren. En forskare eller utvärderare med kunskaper om prevention kan avgöra vad som är en lämplig utvärderingstyp och definiera indikatorer som visar om arbetet bidrar till målen på medellång och kort sikt. Det är alltså viktigt att tidigt planera detta, så att de uppgifter som krävs för uppföljning och slutliga utvärderingar samlas in. Planeringen sammanfattar ni sedan i en uppföljningsplan.

4.4 Sammanställa arbets- eller projektplan

All ovanstående information sammanställer ni i ett dokument, som ofta kallas arbets- eller projektplan. Den ligger som grund till det fortsatta arbetet efter att ha beslutats av en chef eller ledningsgruppen. Planen kan sedan behöva uppdateras om nya fakta eller förhållanden framkommer. Alla uppdateringar ska godkännas av en chef eller ledningsgruppen.