Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Lyssna

Sedan 2008 finns ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Den 1 september 2023 lämnades ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa som omfattar suicidprevention. Förslaget bereds av regeringen och är tänkt att ersätta handlingsprogrammet.

Det suicidpreventiva handlingsprogrammet som beslutades av riksdagen 2008 består av nio åtgärdsområden som omfattar insatser på både individnivå och befolkningsnivå. Programmet antogs i propositionen En förnyad folkhälsopolitik. I propositionen uttrycks att regeringens vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen.

Handlingsprogrammet används av många aktörer som ett ramverk för det suicidpreventiva arbetet på en övergripande nivå.

En förnyad folkhälsopolitik Prop. 2007/08:110 (regeringen.se)

Förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen gav 2020 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 24 andra myndigheter lämna ett underlag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Förslaget överlämnades den 1 september 2023.

Det handlar om livet, som förslaget heter, ska löpa över 10 år med en vision och en målstruktur bestående av fyra övergripande mål och sju delmål.

I förslaget lyfts suicidpreventionsområdet i visionen med samma lydelse som i handlingsprogrammet. Strategins vision är ”ett samhälle som främjar en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid”.

Delmål om stärkt suicidpreventivt arbete

Eftersom psykisk hälsa och suicid har många gemensamma skydds- och riskfaktorer är det viktigt att se strategin i sin helhet som relevant för området suicidprevention. Men under ett av delmålen läggs fokus på insatser som mer specifikt är riktade mot att förebygga suicid. I stora delar har detta delmål många likheter med de nio åtgärdsområden som finns i det nuvarande handlingsprogrammet för suicidprevention.

För att uppnå delmål 6 om ett stärkt suicidpreventivt arbete föreslås följande insatsområden:

  • Minska sociala och ekonomiska riskfaktorer kopplade till suicid
  • Säker vård och omsorg vid risk för suicid
  • Samordna insatser vid akuta suicidala händelser
  • Minska åtkomst till metoder och medel för suicid
  • Minska stigmatisering och öka kunskaper om suicid och suicidalitet
  • Stärk stödet till efterlevande efter suicid

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läs mer

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention