Läs mer

 • I slutet av varje avsnitt samlas allt som behöver göras i en lista. Först då kan gruppen prioritera bland uppgifterna, därpå fördelas arbetsuppgifterna i projektgruppen.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • Ett förslag är att jobba utifrån modellen SMARTa mål. Det skapar tidsbegränsade, specifika mål som går att följa upp.

  S=Specifikt – Målet ska vara specifikt, alltså väldigt tydligt och konkret. Exakt vad är det som ska vara förändrat efter projektets slut?

  M=Mätbart – Är det möjligt att mäta det ni vill? Hur ska ni mäta och vem ska göra det? Fundera över lämpliga indikatorer (dvs. mått på måluppfyllelse) för varje mål.

  A=Accepterat – Målet är relevant i förhållande till målgruppen och problemet. Har målgruppen varit delaktig i utformandet av målet eller problemformuleringen som ligger till grund för målet? Detta är särskilt viktigt i folkhälsoarbete eftersom målgruppen måste vara motiverad att förändra beteende. Målet måste också vara förankrat hos projektmedarbetarna så att alla känner ett gemensamt ägandeskap över projektet och arbetar mot samma mål.

  R=Realistiskt – Målet måste vara genomförbart med de (finansiella och personella) resurser som finns tillgängliga och inom projekttiden.

  T=Tidssatt – En tidsplan ska vara satt för när dessa mål ska vara uppfyllda.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • Det bör alltid finnas en plan med aktiviteter, ansvarsområden och roller så att alla i projektgruppen vet vad som förväntas och kan följa en gemensam plan.

  Exempel på teorier ni kan välja att basera arbetet på:

  • Teori om social inlärning
  • Health belief model
  • Teori om hälsobeteendeförändring
  • Teorier om self-efficacy
  • Teorier om social planering
  • Hälsokonsekvensbedömning
  • HELPSAM (Health Promotion Strategy Analysis Model)

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • Resurser kan vara både materiella och mänskliga. Några viktiga faktorer för kvalitet i projektet är:

  • Rimlig ambitionsnivå i relation till resurser.
  • Att projektledningen själv har möjlighet att fatta ekonomiska beslut inom budgeten.
  • Personalens (inklusive volontärers) kompetensnivå och möjlighet till kompetensutveckling.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • Deltagande innebär att samarbetspartner, nyckelmedlemmar i målgruppen och beslutsfattare har fått, eller fortlöpande har, möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av projektet.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • Fokusgrupper kan vara ett bra sätt att fånga upp hur budskap når målgruppen, även för mindre projekt.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan
 • En indikator kan vara kvantitativ (t.ex. antal personer inom målgruppen som har utbildats inom ramen för projektet) eller kvalitativ (t.ex. antal personer i målgruppen som efter en informationsinsats testar sig i högre grad).

  Fundera över vad som är möjligt att mäta och var eller hur ni kan få tillgång till relevant data.

  Uppdaterad: 2023-02-21 09:48

  Direktlänk till frågan