Vårt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Lyssna

Vi har i uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa inom SRHR-området. Detta gör vi genom att ta fram ny kunskap och sprida den genom olika kanaler, och verka för samordning och samverkan med andra berörda aktörer. Vi arbetar också med att utforma en handlingsplan för det nationella SRHR-arbetet.

Ta fram kunskap

Att ta fram ny kunskap är ett sätt för oss att arbeta vidare med områden där det behövs mer kunskap. Våra underlag bidrar med kunskap om exempelvis de mekanismer som skapar ojämlikhet i hälsa inom SRHR-området, och hur den sexuella och reproduktiva hälsan ser ut i olika samhällsgrupper. Här kan du läsa mer om våra kunskapsunderlag:

Kunskapsunderlag om SRHR

Sprida kunskap

För att folkhälsan ska bli bättre och det nationella SRHR-arbetet ska utvecklas behöver vi nå ut med vår kunskap. Vi sprider kunskap via:

  • Publikationer, såsom rapporter och faktablad
  • Nätverk
  • Konferenser
  • Vår webbplats

Samordna och samverka

Många aktörer inom olika samhällssektorer har ansvar, uppdrag och verksamheter som har betydelse för SRHR i Sverige. Att verka för att samordna och samverka med dessa aktörer är en viktig del av vårt arbete. Syftet är att stärka samarbetet kring det nationella SRHR-arbetet, stödja aktörerna i deras SRHR-arbete, utbyta kunskap och erfarenheter och tillsammans identifiera behov och prioriteringar för fortsatt gemensamt arbete. Vårt arbete med samordning och samverkan kring SRHR sker bland annat genom kontinuerliga samverkansmöten med företrädare för regionerna och ett nätverk av tio statliga myndigheter.

Läs mer