Kunskapsunderlag om SRHR

Lyssna

För att fördjupa kunskapen om SRHR i Sverige har vi tagit fram flera kunskapsunderlag och rapporter som belyser olika delområden inom SRHR.

Våra kunskapsunderlag kan ha olika teman och frågeställningar, och omfatta olika metoder. De kan även lyfta behov av åtgärder och förslag på insatser som kan förbättra förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. Här är några av de kunskapsunderlag som vi har tagit fram inom SRHR-området:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor som lever med hiv i Sverige

I Sverige lever cirka 8 100 personer med hiv. Bland dessa är ungefär 65 procent utrikesfödda och 40 procent kvinnor. Den här studien belyser kvinnors upplevelser av att leva med hiv, med fokus på SRHR. Studien baseras på kvalitativa intervjuer som genomfördes under 2019 med tolv kvinnor i åldern 25–65 år. Kvinnorna var födda i sex olika länder och hade haft hiv i upp till tio år. Resultatet visar bland annat att det finns en kunskapsbrist inom vården om hiv, att många kvinnor upplever att de har fått för lite stöd från vården och att det har blivit svårare för dem att fatta informerade beslut om graviditet, förlossning och abort.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor som lever med hiv i Sverige – En rapport baserad på en intervjustudie

Ett spektrum av sexuella samtycken: En intervjustudie om samtycke hos sexuellt aktiva vuxna

Samtycke anses ofta vara en typ av avtal för sexuell aktivitet. Men definitionen av sexuellt samtycke är komplex. Syftet med den här studien är att undersöka hur samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 31 sexuellt aktiva personer i åldern 23–61 år. Resultatet beskriver bland annat att deltagarna tycker att det är svårt att kommunicera om sex och samtycke. Deltagarna beskriver upplevelsen av ett gränsland där de har varit osäkra på sitt eget eller andras samtycke, och där de fått sina egna gränser överträdda eller själva överträtt en annan persons gränser.

Ett spektrum av sexuella samtycken – En intervjustudie om samtycke hos sexuellt aktiva vuxna

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning upplever generellt en sämre hälsa och livsvillkor än övriga befolkningen. Fördjupad kunskap om hälsan hos personer i denna grupp är angeläget, eftersom gruppens livsvillkor är tätt förbundna med sociala reformer och insatser. Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Studien bygger på 19 kvalitativa intervjuer med män och kvinnor i åldern 16–31 år som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar. Resultatet visar bland annat att de flesta deltagare själva kan välja sin partner, att flera har erfarenhet av sex mot sin vilja och att några har bristande kunskaper om sexualitet och kroppen.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning: En kvalitativ studie om erfarenheter av och reflektioner om sexualitet, relationer och internet

Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa

Förmågan att kommunicera i sexuella relationer kan ha betydelse för människors hälsa. I denna rapport presenteras resultat från en webbenkät som genomfördes under 2018 om sexuell kommunikation, samtycke och hälsa. Totalt svarade 12 080 personer i åldern 18–64 år på enkäten. Resultatet beskriver bland annat hur människor upplever sin förmåga att kommunicera kring sex och hur kommuniceringsförmågan påverkar hur man mår om man har gått med på sex fast man inte vill.

Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa: En enkätstudie om hur personer kommunicerar i sexuella situationer och vilka konsekvenser detta kan få

Läs mer