Avdelningar och enheter

Folkhälsomyndigheten har fem avdelningar och en stödfunktion till generaldirektören.

 • Folkhälsoanalys och datautveckling

  Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete med uppföljning, analys och prognoser av folkhälsan som ett stöd för den strategiska utvecklingen och att effektivisera folkhälsoarbetet. I fokus…

 • Gd-kansliet

  Enheten är en stödfunktion till generaldirektören.

 • Kommunikation och verksamhetsstöd

  Avdelningen ansvarar på olika sätt för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor samt för ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, arkiv och dokumenthantering, kontorsservice samt medarbetar-…

 • Livsvillkor och levnadsvanor

  Avdelningen arbetar fram vetenskapligt grundade kunskapsunderlag om livsvillkorens och levnadsvanornas betydelse för hälsa och sjukdom. Ett annat viktigt område är sambanden mellan livsvillkor och levnadsvanor.

 • Mikrobiologi

  Avdelningen ansvarar för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser (diagnostik, sjukdoms- och miljöövervakning) och ger kunskapsstöd avseende mikrobiologiska frågeställningar. På detta sätt bidrar…

 • Smittskydd och hälsoskydd

  Avdelningen övervakar smittsamma sjukdomar, hanterar utbrott och samordnar det nationella smittskyddsarbetet. Vi ansvarar vidare för att bygga och följa upp, analysera och sprida kunskap inom vaccinationsprogrammen…