Avdelningen ansvarar för att stärka och följa upp kunskapsuppbyggnad samt att analysera och sprida kunskap inom följande områden:

 • antibiotika och antibiotikaresistens
 • vårdhygien och vårdrelaterade infektioner
 • krisberedskap och totalförsvar
 • miljöhälsa
 • sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning (SRHR), könsidentitet eller könsuttryck
 • hiv- och STI-prevention
 • mäns våld mot kvinnor.

Vi ansvarar för tillsynsvägledning av miljöbalkens regler om hälsoskydd och hantering av tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel.

Avdelningen har ansvar för att samordna och utveckla myndighetens krisledningsorganisation, funktionen Tjänsteman i Beredskap samt myndighetens planering för civilt försvar. Här ligger även det operativa ansvaret för de nationella beredskapslagren av smittskyddsläkemedel, liksom avtal för vaccinleveranser vid en pandemi.

Internationellt deltar vi i en rad olika sammanhang och samverkar med olika aktörer inom många av avdelningens ansvarsområden. Här finns också WHO:s samarbetscenter för antimikrobiell resistens. Vi är kontaktpunkt för WHO:s miljöhälsoprocess, Europeiska miljöbyrån, samt för det internationella hälsoreglementet, vilket innebär att vi utfärdar varningar om allvarliga gränsöverskridande hot.

Avdelningen består av sex enheter

 • Enheten för antibiotika och vårdhygien, enhetschef Malin Grape
 • Enheten för beredskap och krishantering, enhetschef Anette Richardson
 • Enheten för miljöhälsa, enhetschef Agneta Falk Filipsson
 • Enheten för smittskyddssamordning och övervakning covid-19, enhetschef Anneli Carlander
 • Enheten för sexuell hälsa och hivprevention, t.f. enhetschef Desirée Ljungkrantz
 • Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens, enhetschef Andreas Sandgren