Avdelningen ansvarar för att stärka och följa upp kunskapsuppbyggnad samt att analysera och sprida kunskap inom följande områden

 • vaccinationsprogrammen
 • antibiotika och antibiotikaresistens
 • vårdhygien
 • krisberedskap och totalförsvar
 • miljöhälsa
 • sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning (SRHR), könsidentitet eller könsuttryck
 • hiv- och STI-prevention
 • mäns våld mot kvinnor.

Vi ansvarar för tillsynsvägledning av miljöbalkens regler om hälsoskydd och hantering av tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel.

Inom ramen för hiv- och STI-strategin fördelar vi bidrag och verksamhetsstöd för transpersoners psykiska hälsa.

Avdelningen har ansvar för att samordna och utveckla myndighetens krisledningsorganisation, funktionen Tjänsteman i Beredskap samt myndighetens planering för civilt försvar. Här ligger även det operativa ansvaret för de nationella beredskapslagren av smittskyddsläkemedel, liksom avtal för vaccinleveranser i händelse av en pandemi.

Internationellt deltar vi i en rad olika sammanhang och samverkar med olika aktörer inom många av avdelningens ansvarsområden. Här finns också WHO:s samarbetscenter för antimikrobiell resistens. Vi är kontaktpunkt för WHO:s miljöhälsoprocess, Europeiska miljöbyrån, samt för det internationella hälsoreglementet, vilket innebär att vi utfärdar varningar om allvarliga gränsöverskridande hot.

Avdelningen består av sex enheter

 • Enheten för antibiotika och vårdhygien, enhetschef Malin Grape
 • Enheten för beredskap och krishantering, enhetschef Anette Richardson
 • Enheten för miljöhälsa, t.f enhetschef Karin Ljung Björklund
 • Enheten för sexuell hälsa och hivprevention, t.f. enhetschef Desirée Ljungkrantz
 • Enheten för vaccinationsprogram, t.f. enhetschef Sören Andersson
 • Enheten för övervakning och samordning, enhetschef Anneli Carlander