Avdelningen tar fram kunskapsunderlag om hälsofrämjande och förebyggande arbete inom avdelningens ansvarsområden; alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT), e-cigaretter, spel om pengar, matvanor, fysisk aktivitet, friluftsliv, psykisk hälsa, suicidprevention, uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande. Vi har ett nationellt samordningsansvar inom ANDT, spel om pengar, psykisk hälsa samt suicidförebyggande arbete.

Avdelningen har ett övergripande ansvar för tillsyn över vissa verksamhetsutövare som hanterar alkohol, tobak och hälsofarliga varor. Vi tar fram föreskrifter enligt bestämmelserna i tobakslagen, alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om hälsofarliga varor.

Ytterligare uppgifter är att utreda och vid behov föreslå klassificering av nya psykoaktiva substanser, samt att vägleda regionala och lokala myndigheter som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vi fördelar statsbidrag samt bidrar till och medverkar i utvecklingen av det internationella arbetet inom ansvarsområdet.

Avdelningen består av sex enheter

  • Enheten för alkoholprevention, enhetschef Marie Risbeck
  • Enheten för drogprevention, enhetschef Joakim Strandberg
  • Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention, enhetschef Anna Jansson
  • Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor, enhetschef Johanna Ahnquist
  • Enheten för samordning och analys ANDT, enhetschef Anna Månsdotter
  • Enheten för tobaksprevention, enhetschef Josefin Jonsson.