Avdelningen följer och analyserar folkhälsan och tar fram kunskapsunderlag om hälsofrämjande och förebyggande arbete inom avdelningens ansvarsområden; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar (ANDTS), e-cigaretter, matvanor, fysisk aktivitet, friluftsliv, psykisk hälsa, suicidprevention, uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande. Våra kunskapsunderlag belyser även sambanden mellan livsvillkor och levnadsvanor. Vi har ett nationellt samordningsansvar inom ANDT, spel om pengar, psykisk hälsa och suicidförebyggande arbete. Genom vårt arbete stödjer vi samhällsaktörer på nationell, regional och lokal nivå. Inom området psykisk hälsa har vi dessutom i uppdrag att sprida kunskap till allmänheten.

Avdelningen ansvarar för tillsyn över vissa verksamhetsutövare som hanterar alkohol och hälsofarliga varor. Vi ger också tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner utifrån reglerna i alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Avdelningen tar även fram föreskrifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om hälsofarliga varor.

Avdelningen utreder och föreslår vid behov klassificering av narkotika och hälsofarliga varor (nya psykoaktiva substanser).

Vi bidrar till utvecklingen av det internationella arbetet inom våra ansvarsområden.

Avdelningen består av sex enheter

  • Enheten för alkoholprevention, enhetschef Marie Risbeck
  • Enheten för drogprevention, enhetschef Joakim Strandberg
  • Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor, enhetschef Anna Jansson
  • Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention, enhetschef Johanna Ahnquist
  • Enheten för spelprevention och samordning ANDTS, enhetschef Anna Månsdotter
  • Enheten för tobaksprevention, enhetschef Josefin Jonsson