Avdelningen för mikrobiologi

Avdelningen ansvarar för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser (diagnostik, sjukdoms- och miljöövervakning) och ger kunskapsstöd avseende mikrobiologiska frågeställningar. På detta sätt bidrar vi till ett effektivt smittskydd och ökar därmed förutsättningarna för positiva effekter på människors hälsa.

Avdelningen utgör genom sin expertis vad gäller mikrobiologiska laboratorieanalyser expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott, samt upprätthåller den laboratorieberedskap som behövs. Inom smittskyddsområdet tillhandahåller vi mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik karaktär eller som av andra skäl inte utförs av övriga laboratorier.

Avdelningen tillhandahåller ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå för att upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive beredskapsverksamhet dygnet runt årets alla dagar. Säkerhetslaboratoriet utför mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa.

Avdelningen svarar för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd. I samarbete med laboratorier utför vi diagnostiska undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar och bedriver den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

Avdelningen bedriver omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa och stödjer andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet. Vi bidrar och medverkar även i utvecklingen av det internationella arbetet inom ansvarsområdet.

Avdelningen består av fem enheter

• Enheten för beredskap och smittskyddsdiagnostik
• Enheten för laborativ bakterieövervakning
• Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
• Enheten för laboratorieutveckling
• Enheten för parasitologi.

Karin Tegmark Wisell

Karin Tegmark Wisell

Avdelningschef